ررسی miR-499 دخیل در روند آپوپتوز سلول های قلب درسرم بیماران دچار MI

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
بیماری های قلبی اسکیمیک (IHD) دلیل بیشتر مرگ ومیرها در سطح جهان است، به طوری که عامل بیش از 30 % مرگ ومیرها است. بعد از کشف miRNAها در سال 1990 و کشف بیش از 2500 نوع miRNA رفته رفته اهمیت این تنظیم کنندگان مکانیسم و سیگنال های مولکولی و مسیرهای ژنی در پروسه ها و مکانیسم سلولی بخصوص در سیستم قلبی عروقی مشخص شده است. هدف از این تحقیق بررسی  miR-499 دخیل در روند آپوپتوز سلول های قلب درسرم بیماران دچار انفارکتوس قلبی (MI) بود.
روش بررسی
در این مطالعه موردی -شاهدی، بیان miR-499 در  70 بیمار بستری به علت MI در بیمارستان شهید مدنی تبریزدر سال 1396توسط  Real time PCR بررسی و با همان تعداد فرد سالم مقایسه شد. تحلیل آماری با نرم افزار SPSS (version19) و با به کار بردن t-test انجام شد. .مقادیر  05/0>p معنی دار در نظر گرفته شد. 
یافته ها
سطح بیان miR-499 در بیماران مبتلا به MI در مقایسه با گروه کنترل افزایش معنی داری نشان داد (007/0=P). بیان miR-499 در افراد چاق و نرمال تفاوت معنی داری از نظر آماری نداشت (06/0=P).
نتیجه گیری
این مطالعه نشان داد که بیان ژن miR-499  در افراد دچار  MI بیشتراز افراد سالم است و بیان آن می تواند به عنوان عامل تشخیصی و همچنین در تعیین پیش آگهی بیماران مبتلا به MI به کار رود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
155 -162
لینک کوتاه:
magiran.com/p1992007 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.