اثربخشی توانبخشی شناختی رایانه ای مبتنی بر حرکت در بهبود حافظه کاری کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه و بیش فعالی

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
اختلال نقص توجه و بیش فعالی، اختلالی عصب تحولی است. نقص کارکردهای اجرایی خصیصه فراگیر این اختلال محسوب می شود که پیامدهای منفی بسیاری برای کودکان مبتلا به این اختلال را در بر دارد. هدف از مطالعه حاضر تعیین تاثیر توانبخشی شناختی رایانه ای مبتنی بر حرکت بر بهبود توانایی شناختی حافظه فعال کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه و بیش فعالی بود.
روش بررسی
روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود که بر روی 28 کودک 8 تا 12 ساله مبتلا به اختلال نقص توجه و بیش فعالی شهر کرج با استفاده از نمونه گیری هدفمند انجام شد. 14 نفر از آن ها در گروه درمان و 14 نفر در گروه کنترل به صورت تصادفی قرار گرفتند. برای ارزیابی حافظه کاری از تکلیف چند محرک پیشین استفاده شد. داده ها با آزمون آماری تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر آمیخته و به کمک نرم افزار spss.20  تحلیل شدند. 
یافته ها
نتایج به دست آمده از پژوهش نشان دادند که در حافظه کاری گروه درمان بعد از مداخله بهبود حاصل شد (01/0>p).
نتیجه گیری
نتایج این پژوهش نشان داد که توانبخشی شناختی رایانه ای مبتنی بر حرکت می تواند باعث بهبود حافظه کاری کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه و بیش فعالی شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
171 -180
لینک کوتاه:
magiran.com/p1992009 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!