مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان فرا شناختی برکاهش علایم، سرمایه روانشناختی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثر بخشی درمان های پذیرش و تعهد و فراشناختی برکاهش علایم، سرمایه روانشناختی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیرانجام گرفت.
روش بررسی
روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و گروه شاهد با پیگیری سه ماهه بود. زنان 20 تا 40 ساله مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر که به مرکز مشاوره واحد علوم دارویی مراجعه کرده بودند، بررسی شدند. از بین آنها، 45 نفر (15 نفر در هر گروه) به شیوه در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در گروه های آزمایشی 1 (درمان فرا شناخت) و 2 (درمان پذیرش و تعهد) و گروه گواه جایگزین شدند. مقیاس های مطالعه شامل پرسش نامه سرمایه روانشناختی لوتانز، 2007 و کیفیت زندگی  وار و شیربون،1992بود. گروه های آزمایشی  بسته های درمانی پذیرش و تعهد و فرا شناختی را طی 8 جلسه 90 دقیقه ای، به طور هفتگی دریافت کردند و گروه گواه در فهرست انتظار ماند. 
یافته ها
 هر دو روش درمانی به یک اندازه باعث افزایش سرمایه روانشناختی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر شد. بر اساس گزارش پزشک معالج و خود بیماران، علایم بیماری کاهش محسوسی داشت. پیگیری سه ماهه، پایداری درمان ها را تایید کرد.
نتیجه گیری
از آنجا که علاوه برعوامل زیستی، عوامل روانی-اجتماعی نیز بر شدت علائم نشانگان روده تحریک پذیر موثرهستند، باید تقویت شاخص های کیفیت زندگی سالم و سرمایه روانشناختی جهت پیشگیری و درمان این مشکل مورد توجه قرار گیرد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
181 -190
لینک کوتاه:
magiran.com/p1992010 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.