تاثیر آماده سازی روده با پلیاتیلنگلیکول و سنا در سگ بر برخی پارامترهای بیوشیمیایی و هماتولوژی سرم

پیام:
چکیده:
زمینه مطالعه
کولونوسکوپی روش ترجیحی برای تشخیص بیماری های بزرگ روده در سگ ها است. پلی اتیلن گلیکول معمول ترین ملین برای پاک کردن کولون است. در طب سنتی، سنا به عنوان یک ملین و کمک به درمان یبوست مورد استفاده قرار گرفته است.
هدف
هدف از انجام این مطالعه ارزیابی بی خطر بودن استفاده از سنا به عنوان یک ماده جایگزین یا کمکی برای پلی-اتیلن گلیکول در سگ ها با استفاده از آزمایشات هماتولوژی و بیوشیمایی بود.
روش کار
برای این منظور، 20 قلاده سگ از نژادهای مخلوط به طور تصادفی برای دریافت یکی از چهار رژیم آماده سازی روده شامل پلی اتیلن گلیکول، سنا یا ترکیب آنها به همراه تنقیه اختصاص داده شد. غلظت سرمی سدیم، پتاسیم، کلسیم تام، فسفر، کلر، منیزیم، هماتوکریت، پروتئین تام، آلانین آمینو ترانسفراز، آسپارتات آمینو ترانسفراز، ازت اوره خون و کراتینین در زمان های صفر، 1، 2، 5، 6 و 24 ساعت پس از اولین تجویز محلول های ملین اندازه گیری شدند.
نتایج
تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که محلول های پلی اتیلن گلیکول و سنا تاثیر معنی داری بر میزان غلظت سرمی پارامترهای مورد بررسی نداشت (05/0<P). با وجود تغییرات معنی دار در غلظت سرمی تمام پارامترهای اندازه گیری شده بر اساس زمان نمونه گیری در همه گروه ها، نتایج حاصله در محدوده طبیعی آنها قرار داشت (05/0>P).
نتیجه گیری نهایی
این اولین ارزیابی سلامت آماده سازی روده با استفاده از سنا در سگ است. این مطالعه نشان داد که استفاده از پلی اتیلن گلیکول و سنا برای پاک کردن کولون در سگ ها هیچ تاثیر ناهنجاری بر غلظت پارامترهای بیوشیمیایی و الکترولیتی سرم آن ها ندارد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
175 -185
لینک کوتاه:
magiran.com/p1992080 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!