مقایسه نتایج حاصل از دو دستگاه گلوکومتر دامپزشکی و یک دستگاه گلوکومتر انسانی برای اندازه گیری گلوکز خون سگ ها

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه مطالعه
اخیرا تمایل به استفاده از گلوکومتر های مخصوص دامپزشکی افزایش یافته است. با این وجود ارزیابی دقت آماری و کارآیی بالینی آن ها همواره مورد بحث بوده است.
هدف
ارزیابی دقت دو دستگاه گلوکومتر قابل حمل دامپزشکی و یک دستگاه انسانی با روش استاندارد آزمایشگاهی به منظور ارزیابی میزان گلوکز خون در سگ ها بود.
روش کار
در این مطالعه مقطعی تعداد 160 قلاده سگ صاحب دار ارجاعی به بیمارستان دانشکده دامپزشکی با شرایط بالینی متفاوت مورد بررسی قرار گرفتند. نمونه خون وریدی، از یکی از ورید های سطحی هر حیوان اخذ و میزان گلوکز آن به وسیله ی هر سه دستگاه اندازه گیری شد. سپس باقی خون اخذ شده به لوله آزمایش ساده منتقل و جهت جداسازی سرم و تعیین مقدارگلوکز به روش استاندارد آزمایشگاهی به آزمایشگاه منتقل شد.
نتایج
محدوده گلوکز اندازه گیری شده به روش استاندارد آزمایشگاهی بین 40 تا 650 میلی گرم بر دسی لیتر بود. همبستگی بسیار زیادی بین نتایج روش مرجع و گلوکومتر ها بود. هر دو گلوکومتر دامپزشکی خطای پایدار و مقایسه ای مشخصی را نشان دادند، در حالی که هیچ خطای مقایسه ای و پایداری برای دستگاه انسانی ثبت نشد. میانگین انحراف از روش آزمایشگاهی برای دستگاه AlphaTRAK2 ،CERA-PET و Bionime به ترتیب 7.4- ، 9.8 و 3.9- بود. اگرچه اکثر خوانش دستگاه ها در محدوده محاسبه شده 95درصد قابل قبول محدودیت توافق قرار داشت، هیچ یک از دستگاه ها نتوانستند به طور کامل شاخص های سازمان جهانی استاندارد را بدست بیاورند. ارزیابی روش آماری ارور گرید، تمام نتایج اندازه گیری شده برای دستگاه AlphaTRAK2 را در ناحیه A و B نشان داد، در حالی که دستگاه CERA-PET یک اندازه گیری را در ناحیه D نشان داد. دستگاه Bionime دو اندازه گیری را در ناحیه C و D نشان داد.
نتیجه گیری نهایی
بنابراین، تنها نتایج حاصل از دستگاه AlphaTRAK2 میتواند بدون ایجاد پیامدهای خطرناک برای اقدامات بالینی تفسیر و مورد استفاده واقع شود.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
187 تا 198
لینک کوتاه:
magiran.com/p1992081 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!