بررسی تاثیر گیاهان آلبیزیا و لئوکانا بر هضم پذیری، تخمیر میکروبی شکمبه و فراسنجه های سرمی شتر تک کوهانه

پیام:
چکیده:
این آزمایش به منظور بررسی اثر گیاهان آلبیزیا (برهان) و لئوکانا (سوبابل) بر هضم پذیری، تخمیر شکمبه ای و فراسنجه های خونی شتر تک کوهانه انجام شد.  در مرحله ی اول، مطلوب ترین جیره از بین جیره های شاهد، حاوی یونجه و باگاس، جیره های حاوی برگ برهان و باگاس، غلاف برهان و باگاس، برگ سوبابل و باگاس و غلاف سوبابل و باگاس با روش های آزمایشگاهی انتخاب شد.  نتایج این مرحله نشان داد، بیش ترین تخمیر، پتانسیل تولید گاز و قابلیت هضم آزمایشگاهی مربوط به جیره ی حاوی برگ برهان همراه با باگاس بود.  در مرحله ی دوم، مطلوب ترین جیره (جیره ی حاوی نسبت 60 به 40 باگاس و برهان) و جیره ی شاهد در تغذیه ی 4 نفر شتر تک کوهانه با سن 5 سال و وزن 25±300 کیلوگرم برای 1 ماه استفاده شدند (2 شتر برای هر جیره).  مصرف خوراک، قابلیت هضم مواد مغذی، فراسنجه های تخمیر شکمبه، رفتار نشخوار و متابولیت های خونی در دام ها اندازه گیری شد.  داده های به دست آمده در قالب طرح کاملا تصادفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  نتایج نشان داد ماده ی خشک، ماده ی آلی و مقدار پروتئین مصرفی شترها در جیره ی شاهد و جیره ی آزمایشی تفاوت معنی داری با هم نداشتند.  همچنین قابلیت هضم ظاهری ماده ی خشک، الیاف نامحلول در شوینده ی خنثی و اسیدی در تیمار شاهد و برهان تفاوت معنی داری نداشتند، اما قابلیت هضم پروتئین خام جیره ی آزمایشی نسبت به جیره ی شاهد بالاتر بود.  تغذیه ی برهان به دام ها طی دوره ی آزمایش، تاثیر معنی داری بر گلوکز خون، نیتروژن اوره ای، کلسترول و تری گلیسرید نداشت.  بر طبق نتایج، مدت زمان خوردن، استراحت، نشخوار و جویدن و هر کدام به ازای مواد مغذی تحت تاثیر جیره ی آزمایشی قرار نگرفتند.  نیتروژن آمونیاکی در جیره ی شاهد بیش تر از جیره ی حاوی برگ برهان و pH در جیره ی حاوی برگ برهان بیش تر از جیره ی شاهد بود.  نتایج حاصل از این آزمایشات نشان داد، با توجه به تاثیر مثبت جیره حاوی برگ برهان بر قابلیت هضم و تخمیر، شاید بتوان برگ برهان را به میزان 100 درصد جایگزین یونجه در جیره ی شتر تک کوهانه استفاده کرد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
16 -26
لینک کوتاه:
magiran.com/p1992092 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.