معلم شدن: هویت حرفه ای دانشجو معلمان زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی در یک دوره تربیت معلم با رویکرد انتقادی

پیام:
چکیده:
دوره های تربیت معلم با رویکرد انتقال اطلاعات در آموزش زبان انگلیسی اغلب رایج هستند. با در نظر گرفتن جایگاه مهم اصول آموزش انتقادی در درک دانشجو معلمان از نقشها و مسئولیت های حرفه ای خود، نیاز اساسی ای در زمینه تحقیقات عمیق درباره شکل گیری هویت حرفه ای دانشجو معلمان از طریق تعامل با مفاهیم انتقادیای که در دوره های تربیت معلم مطرح شده، احساس میشود. ازآنجاکه تاثیر چنین دوره هایی بر هویت حرفه ای دانشجو معلمان در محیط آموزش زبان تاکنون به ندرت بررسی شده است، هدف این پژوهش پرداختن به این خلا است. این (EFL) انگلیسی بهعنوان زبان خارجی پژوهش کیفی نقش دوره های تربیت معلم با رویکرد انتقادی را در شکلگیری هویت حرفه ای دانشجو معلمان زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی بررسی میکند. شرکتکنندگان عبارت بودند از 19 دانشجو معلم زبان انگلیسی که فرآیند شکل گیری هویت حرفهای آنها از رهگذر یادداشت های متفکرانه ، بحث های کلاسی، مصاحبه های نیمه ساختاریافته قبل و بعد از اجرای از » دوره ها تجزیه و تحلیل شده است. نتایج این پژوهش سه تغییر عمده را در هویت حرفه ای دانشجو معلمان نشان داد: تغییر از دید محدود درباره آموزش زبان انگلیسی به » و ،« از نگرش غیرانتقادی به رشد عاملیت » ،« صدای دانشجو به صدای معلم در پایان برای تسهیل فرهنگ سازی درباره اتخاذ دیدگاه های انتقادی دانشجو معلمان استفاده از بحث های .« دید وسیع گفتوگومحور و تکلیفهای نوشتاری متفکرانه در دوره های تربیت معلم زبان انگلیسی پیشنهاد میشود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
19 -32
لینک کوتاه:
magiran.com/p1992112 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.