مقایسه تاثیر آموزش مهارت های وسعت بخشی تفکر و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر خلاقیت(سیالی، ابتکار، انعطاف پذیری، بسط) دانش آموزان

پیام:
چکیده:
هدف
پژوهش حاضر با هدف مقایسه تاثیر آموزش مهارت های وسعت بخشی تفکر و را هبردهای یادگیری خودتنظیمی بر خلاقیت(سیالی، ابتکار، انعطاف پذیری، بسط) دانش آموزان انجام گرفت.
روش
روش پژوهش، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون و پیگیری با دو گروه آزمایش و یک گروه گواه بود.جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر پایه اول دوره متوسطه دوم شهر خرم آباد در سال تحصیلی 97-1396 به تعداد 1353 نفر بود که با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای حجم نمونه برابر با 45 نفر انتخاب گردید و در دو گروه آزمایش و گروه گواه (هر گروه 15 نفر) به صورت تصادفی جایگزین شد. پس از آن، دانش آموزان گروه آزمایش اول تحت آموزش را-هبردهای یادگیری خودتنظیمی و دانش آموزان گروه آزمایش دوم تحت آموزش مهارت های وسعت بخشی تفکر قرار گرفتند، در این زمان دانش آموزان گروه گواه هیچ گونه آموزشی دریافت نکردند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه خلاقیت تورنس(1966) استفاده شد. در نهایت برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره با استفاده از نرم افزار Spss استفاده شد.
یافته ها
یافته ها نشان داد که هم در مرحله پس آزمون و هم در مرحله پیگیری، آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی توانست بر خلاقیت به طور کلی تاثیر معناداری بگذارد و در مرحله پس آزمون برای سه خرده مولفه سیالی، انعطاف پذیری و بسط تاثیر معناداری داشته و در مرحله پیگیری تنها برای خرده مولفه بسط تاثیر معناداری داشت؛ همچنین نتایج نشان داد که آموزش مهارت-های وسعت بخشی تفکر توانست در مرحله پس آزمون بر خرده مولفه های انعطاف پذیری و بسط تاثیر معنادار داشته باشد اما این تاثیر در مرحله پیگیری پایدار نشد. از طرفی هم، نتایج نشانگر آن بود که آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی در مقایسه با آموزش مهارت های وسعت بخشی تفکر، تاثیر بیش تری بر خلاقیت به طور کلی و خرده مولفه بسط داشت(P<0/05).
نتیجه گیری
بنابراین می توان گفت که آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و مهارت های وسعت بخشی تفکر می تواند باعث افزایش میزان خلاقیت دانش آموزان شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
97 -127
لینک کوتاه:
magiran.com/p1992259 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!