پرورش خلاقیت کودکان 6 ساله با استفاده از آموزش نقاشی خلاق

پیام:
چکیده:
زمینه
دنیای اطراف ما به سرعت در حال تغییر است برای همگام شدن با این تغییرات و حل مسائلی که به تبع این دگرگونی ها به وجود می آید، نیازمند افرادی خلاق و مبتکر هستیم.
هدف
هدف اصلی این پژوهش تعیین اثربخشی آموزش نقاشی خلاق بر افزایش خلاقیت و مولفه های آن در کودکان6 ساله بود.
روش
پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با پیش آزمون- پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه مورد مطالعه شامل کلیه دانش آموزان مقطع پیش دبستانی شهر زاهدان بودندکه به روش نمونه گیری در دسترس یک مدرسه دخترانه و یک مدرسه پسرانه انتخاب شد سپس به صورت تصادفی دوکلاس به عنوان گروه آزمایش(دختران: 24، پسران: 22) و دو کلاس به عنوان گروه کنترل(دختران: 22، پسران: 22) انتخاب شدند.گروه آزمایش 10 جلسه آموزش نقاشی خلاق را دریافت کردند و در هر دو گروه پرسشنامه تفکر خلاق تورنس فرم تصویری قبل و بعد از آموزش اجرا شد.
یافته ها
نتایج آزمون تحلیل کواریانس چند راهه نشان داد آموزش نقاشی خلاق باعث افزایش خلاقیت و مولفه های آن در کودکان شده است و نتایج تحلیل واریانس چند متغیره نشان داد بین گروه دختران و پسران در مولفه های خلاقیت تفاوت آماری معناداری وجود دارد.
نتیجه گیری
نتایج این پژوهش نشان می دهدکه آموزش نقاشی خلاق می تواند در افزایش خلاقیت کودکان پیش دبستانی موثر باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
129 -151
لینک کوتاه:
magiran.com/p1992260 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!