نقش سلامت روان در رفتارهای خلاقانه دانش آموزان شهر تهران

پیام:
چکیده:
هدف
هدف از پژوهش حاضر، نقش سلامت روان در رفتارهای خلاقانه دانش آموزان بود. روش پژوهش: روش تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ جمع آوری داده ها، توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان مدارس دخترانه شهر تهران در سال تحصیلی 96-97 بود. نمونه ی این پژوهش متشکل از 150 نفر از دانش آموزان دختر شهر تهران بودند که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. ابزار به کار گرفته شده، پرسشنامه های سلامت عمومی گلدبرگ و پرسشنامه خلاقیت کودکان از نظر معلمان بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها، از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد.
یافته ها
یافته های پژوهش نشان داد که بین سلامت روان و رفتارهای خلاقانه رابطه منفی و معنادار وجود دارد. همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که اضطراب و بی خوابی در بین مولفه های سلامت روان قادر است به میزان 60/0- از واریانس رفتارهای خلاقانه را پیش بینی نماید.
نتیجه گیری
بر اساس یافته های پژوهش می توان گفت: یکی از عوامل تاثیرگذار بر رفتارهای خلاقانه دانش آموزان، سلامت روانی آن هاست.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
153 -170
لینک کوتاه:
magiran.com/p1992261 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!