اثر بار خمشی بر رسانندگی الکتریکی کامپوزیت های کربن-اپوکسی پرشده با نانوذرات

پیام:
چکیده:
فرضیه
هدف از این پژوهش بررسی اثر بار خمشی بر رسانندگی الکتریکی کامپوزیت های کربن-اپوکسی دارای انواع نانوذرات مختلف بود. نمونه های توسعه یافته باید ضمن داشتن استحکام خمشی کافی، رسانندگی الکتریکی پیشنهادشده در استاندارد موسسه انرژی آمریکا را داشته باشند تا در ساخت الکترودها استفاده شوند.
روش ها
بدین منظور، از نانو ذرات دوده، نانولوله های کربن و گرافیت انبساط یافته همراه با الیاف کربن و رزین اپوکسی برای ساخت نمونه ها استفاده شد. ذرات دوده، نانولوله کربن و گرافیت انبساط یافته با مقادیر وزنی بهینه (25، 10 و %15) به کامپوزیت کربن-اپوکسی اضافه شده و آستانه رسانندگی الکتریکی نمونه ها مطابق روش استحکام چهارنقطه ای اندازه گیری شد. متوسط آستانه تراوایی رسانندگی الکتریکی برای کامپوزیت های دارای دوده، گرافیت انبساط یافته و نانولوله کربن به ترتیب 23.2، 27.3 و %24.7 به دست آمد. سپس، نمونه های مزبور زیر بار خمش قرار گرفته و به ازای 0.5، 1، 1.5، 2 و 2.5mm جابه جایی عرضی، مقدار رسانندگی الکتریکی حین بارگذاری و پس از باربرداری اندازه گیری شد.
یافته ها
نتایج این پژوهش نشان داد، مقدار کاهش رسانندگی الکتریکی در نمونه های کربن-اپوکسی دارای نانو لوله های کربنی ناشی از خمش کمترین مقدار و در نمونه های کربن-اپوکسی دارای دوده بیشترین مقدار بود. در ادامه، نمونه ها مطابق استاندارد خمش سه نقطه ای زیر بار خمشی قرار گرفتند و مقدار استحکام خمشی نمونه ها به دست آمد. با استفاده از تصاویر میکروسکوپ الکترونی پویشی کیفیت توزیع نانوذرات در نمونه ها مطالعه شد. یافته های این پژوهش می تواند در ساخت الکترودهای کامپوزیتی رسانایی استفاده شود که زیر بار خمشی (مخازن الکتروستاتیک نمک زدایی نفت خام) قرار می گیرند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
79 -92
لینک کوتاه:
magiran.com/p1992410 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.