بررسی تاثیر راهبردهای تامین مالی شرکت های نوپای مبتنی بر فن آوری های نوین بر موقعیت ژئواکونومیکی ایران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر راهبردهای تامین مالی شرکت های نوپای مبتنی بر فن آوری های نوین بر موقعیت ژئواکونومیکی ایران است. جامعه آماری پژوهش در برگیرنده کلیه مدیران و کارشناسان مالی شرکت های نوپای مبتنی بر فنآوری های نوین بوده که تعداد 384 نفر طبق جدول کرجسی و مورگان نمونه آماری تعیین گردید. روش پژوهش هم از نوع توصیفی- کاربردی و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها نیز شامل تحلیل مسیر، تحلیل همبستگی است. به طور کلی، یافته های این پژوهش نشان می دهد که عامل های مربوط به نقش دولت و هوش تجاری بر موقعیت ژئواکونومیکی ایران تاثیرگذار است؛ اما عامل های خلاقیت و نوآوری و سرمایه اجتماعی، تاثیر معناداری بر آن ندارند. همچنین نتایج ضریب همبستگی متغیرهای مدل مقدار (30/63)، درصد را نشان می دهد. این نتایج، بیانگر درجه اهمیت هرکدام از عوامل تاثیرگذار در تعیین راهبرد تامین مالی شرکت های نوپای ایران را نشان می دهد. به طوری که می تواند راهنمای عمل نسبتا مناسبی برای شرکت های نوپای مبتنی بر فنآوری های نوین در خصوص برآورده نمودن نیازهای مالی آن ها باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
557 -578
لینک کوتاه:
magiran.com/p1992622 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.