تاثیر افزودنی های گیاهی خارمریم و گزنه بر شاخص‏های ایمنی، فرآسنجه های خون و مقدار کلسترول زرده تخم‎مرغ در مرغ‏های نژاد تخمگذار

پیام:
چکیده:

تحقیق حاضر به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف گیاهان خارمریم و گزنه بر شاخص‏های تولید، پارامتر‏های ایمنی و کلسترول زرده تخم‏مرغ مرغ‏های تخمگذار نژاد های‏لاین از سن 35 تا 41 هفتگی مورد اجراء قرار گرفت. آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با استفاده از پنج تیمار و شش تکرار انجام شد. تیمارها شامل شاهد و سطوح مختلف پودر خارمریم (5/0 و 5/1 درصد) و گزنه (5/0 و 5/1 درصد) بودند. نتایج نشان داد که افزودن 5/1 درصد پودر خارمریم به جیره غذایی مرغ‏های تخمگذار سبب بهبود تولید توده‏ای و ضریب تبدیل خوراک شد (05/0>p). اضافه نمودن پودر خا‎رمریم و گزنه تغییر معنی‏داری در کیفیت پوسته ایجاد نکرد. افزودن پودر خارمریم به جیره مرغ‏های تخمگذار موجب افزایش شاخص زرده تخم‏مرغ در مقایسه با شاهد شد (05/0>p). استفاده از پودر خارمریم و گزنه تاثیر معنی‏داری بر مقدار کلسترول زرده و فرآسنجه‏های خونی مرغ‏های تخمگذار نداشت. پودر خارمریم به مقدار 5/1 درصد سبب کاهش درصد هتروفیل و نسبت هتروفیل به لنفوسیت شد (05/0>p). بطور کلی می‏توان نتیجه‏گیری کرد که استفاده از پودر خارمریم در سطح 5/1 درصد در تغذیه مرغ‏های تخمگذار سبب افزایش وزن تخم‎مرغ، تولید توده‎ای، بهبود ضریب تبدیل غذایی و کاهش نسبت هتروفیل به لنفوسیت می‏شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
42 -49
لینک کوتاه:
magiran.com/p1993254 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.