نقش درخت به عنوان یک شاخص طبیعی در بازسازی پس از سانحه (مورد مطالعاتی: نخلستان های بم، پس از زلزله سال 1382)

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
در بازسازی پس از سوانح، درختان از چهار منظر به عنوان عاملی تاثیرگذار نقش مهمی ایفا می کنند. درختان می توانند به عنوان «مصالحی برای اسکان موقت»، «باززنده سازی خاطرات جمعی»، «ایجاد آرامش و انگیزه ای برای بازسازی» بکار گرفته شوند. همچنین به عنوان «یادبودهای زنده»، یادآور سانحه و شرایط پس از آن بوده و ضرورت آمادگی و تاب آوری جامعه در برابر سوانح احتمالی را نشان دهند.
روش
هدف از این مقاله بررسی پیامدها و تاثیرات برنامه بازسازی بم بر نخلستان های این شهر و میزان موفقیت و توانمندسازی آن ها در ایفای نقش خود می باشد. مقاله حاضر با به کارگیری روش تحقیق کیفی نظریه ی زمینه ای، مصاحبه های عمیق انجام شده با مردم شهر بم را تحلیل نموده و درباره اهمیت نقش نخلستان ها در بازسازی شهر بم بحث کرده است. بدین منظور، داده های موردنیاز، از طریق مصاحبه های عمیق گردآوری شدند. جهت تحلیل داده ها، مجموعه  منظمی از رویه ها در سه مرحله کدگذاری «باز»، «محوری» و «گزینشی» به کار گرفته شد.
یافته ها
یافته های پژوهش حاکی از آن است که نقش نخلستان ها در بازسازی پس از زلزله کمرنگ شده و باززنده سازی هرچه سریع تر آن ها ضروری است. هدف از بازسازی بم، تنها حیات کالبدی بوده و متاسفانه در روند بازسازی شهر، توجه خاصی به عوامل طبیعی هویت بخش نشده است. پس از زلزله، نخلستان ها به حال خود رها شده  و بازسازی نیمه کاره ی آن ها، روح شهر را آزار می دهد.
نتیجه گیری
این مقاله نتیجه می گیرد برنامه ریزان بازسازی با شناسایی پوشش های گیاهی هویت بخش منطقه سانحه دیده و میزان آسیب دیدگی آن ها می توانند از طریق طراحی و اجرای برنامه هایی همچون باغچه های عمومی و بازسازی نخلستان ها و پارک های محله ای، سبب مشارکت مردم و ایجاد انگیزه برای بازسازی شوند و نهایتا تاب آوری جامعه در برابر سوانح آتی ارتقاء یابد.
زبان:
فارسی
صفحات:
207 -218
لینک کوتاه:
magiran.com/p1993520 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!