ارزیابی هیستروسکوپیک و پاتولوژیک آندومتریت مزمن در بیماران با سقط خودبخودی مکرر توجیه نشده

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
آندومتریت مزمن یکی از اختصاصی ترین اما ناشایع ترین علل نازایی محسوب می شود که باعث کاهش میزان بارداری و نتایج ضعیف حاملگی مثل پره ترم لیبرو سقط می شود. هدف از این مطالعه ارزیابی نقش آندومتریت مزمن در سقط خودبخودی مکرر توجیه نشده و تعیین ارتباط دوجانبه بین یافته های هیستروسکوپیک و پاتولوژیک این التهاب می باشد.
مواد و روش ها
این مطالعه مورد شاهدی آینده گر بر روی 100 خانم 35-20 در بیمارستانهای روحانی و فاطمه الزهرا بابل انجام شد. گروه مورد شامل 40 بیمار با سقط خودبخودی مکرر توجیه نشده و گروه کنترل شامل 60 خانم بارور که بدلیل خونریزی واژینال یا علل دیگر بجز سقط مکرر خودبخودی تحت هیستروسکوپی و بیوپسی آندومتر جهت حضور پلاسماسل در استروما قرار گرفتند، ارزیابی و مقایسه شدند.
یافته ها
میزان آندومتریت مزمن در تمام بیماران 8% بود. بیماران با سقط خودبخودی مکرر بروز بالاتر آندومتریت مزمن را در هیستروسکوپی (30% درمقابل 6/7% : 0/05p<) و پاتولوژی (27/5% در برابر 6/7، 0/05p<) داشتند. حساسیت و اختصاصیت ارزش اخباری مثبت ومنفی هیستروسکوپی در تشخیص این التهاب بترتیب 93/3%، 97/6%، 87/5 % و 98/8% بودند. همچنین ارزش اخباری مثبت و منفی، حساسیت و اختصاصیت هیستروسکوپی در تشخیص پولیپ آندومتر بترتیب 100%، 87/3%، 76/3% و 100% بودند.
نتیجه گیری
براساس نتایج این مطالعه ارتباط واضح بین آندومتریت مزمن وسقط مکرر خودبخودی توجیه نشده وجود دارد. بعلت حساسیت بالا و اختصاصیت قابل قبول هیستروسکوپی در تشخیص آندومتریت مزمن و پولیپ آندومتر ارزیابی هیستروسکوپی همراه با پاتولوژی بیماران با سقط خودبخودی مکرر می تواند کمک کننده باشد.
نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
99 -104
لینک کوتاه:
magiran.com/p1993551 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!