تحلیل و اولویت بندی شاخص های استراتژی توسعه شهری در محلات منطقه هشت شهر شیراز

پیام:
چکیده:
رویکرد استراتژی توسعه شهری به مثابه برنامه ای استراتژیک و در پاسخ به ناکارآمدی مدیریتی و کاهش کیفیت زندگی شهرها از سال 1999 با هدف کاهش فقر، توسعه پایدار و ارتقای مشارکت و ایجاد حکمروایی خوب شهری مطرح شد. در این میان یکی از محورهای استراتژی توسعه شهری، رویکرد محله محوری و توجه به محلات شهری بوده است. از این رو، پژوهش حاضر به اولویت بندی محلات (درب شازده، بازار مرغ، سنگ سیاه و سردزک) منطقه هشت شهر شیراز براساس اصول چهارگانه استراتژی توسعه شهری (حکمروایی خوب شهری، بانکی بودن، زیست پذیری و رقابتی بودن) پرداخته است. داده های مورد نیاز پژوهش از راه مطالعات کتابخانه ای و تکمیل پرسش نامه گردآوری شده است. جامعه آماری پژوهش پیش رو را شهروندان چهار محله از محلات منطقه هشت شهر شیراز (24871 = N) تشکیل داده است که با استفاده از فرمول کوکران 318 نفر انتخاب و پرسش نامه متناسب با جمعیت هر محله به صورت تصادفی ساده در سطح محلات توزیع و تکمیل شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار اس.پی.اس.اس و آزمون آماری تی تک نمونه ای و برای سطح بندی محلات از مدل رال اسپیای بهره گرفته شده است. نتایج حاصل از آزمون تی تک نمونه ای بیانگر آن است که میانگین های کلی شاخص های استراتژی توسعه شهری در سطح محلات مزبور در سطح نامطلوبی به سر می برد؛ همچنین یافته های مدل یادشده نشان دهنده آن است که از مجموع محلات مورد مطالعه، محلات سردزک و درب شازده، به ترتیب با کسب رتبه اول و دوم و با امتیاز نهایی 5109/0 و 4634/0 در سطح تا حدی برخوردار و محلات بازار مرغ و سنگ سیاه به ترتیب با امتیاز نهایی 1638/0 و 0052/0 در سطح بسیار محروم قرار دارند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -17
لینک کوتاه:
magiran.com/p1993736 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.