رهبری تاملی در مدارس و نقش آن در بهبود باورهای خودکارآمدی معلمان

پیام:
چکیده:

هدف پژوهش حاضر، معرفی سازه رهبری تاملی و نقش آن در بهبود باورهای خودکارآمدی معلمان بود. این پژوهش از نوع همبستگی با مشارکت 327 نفر از معلمان دبیرستان دوره اول شهر اصفهان انجام شد. داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته رهبری تاملی مدیران مدارس بر اساس الگوی یکپارچه رهبری تاملی کستلی (2012، 2016) و پرسشنامه خودکارآمدی معلم شانن - موران و ولفوک هوی (2001) گردآوری شد. روایی سازه و محتوایی پرسشنامه ها تعیین گردید و پایایی پرسشنامه های رهبری تاملی مدیران و خودکارآمدی معلمان با استفاده از آلفای کرونباخ به ترتیب 96/0 و 92/0 بدست آمد. یافته های پژوهش نشان داد که بین رهبری تاملی مدیران مدارس با خودکارآمدی معلمان رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. همچنین از بین مولفه های رهبری تاملی مدیران، مولفه هدف و معناداری بهترین پیش بینی کننده خودکارآمدی معلمان بود. رهبری تاملی مدیران 77 درصد تغییرات مولفه ی کارآمدی در راهبردهای تدریس، 28 درصد تغییرات مولفه ی مدیریت کلاس و 71 درصد تغییرات مولفه ی ایجاد اشتیاق در دانش آموزان توسط معلمان را پیش بینی می کند. رهبری تاملی مدیران مدارس از مسیر پیوند دانش و تجربه می تواند باور به خودکارآمدی را در معلمان تقویت و پرورش دهد. واژه های کلیدی: رهبری تاملی، خودکارآمدی معلم، رویه های تاملی، مدارس متوسطه.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحه:
1
لینک کوتاه:
magiran.com/p1993895 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!