برازش مدل عجین شدگی شغلی معلمان مبتنی بر ادراک از رفتار خادمانه مدیران مدارس و کیفیت زندگی کاری آنها

نویسنده:
پیام:
چکیده:

این مقاله مدلی را ارائه و آزمون می کند که از طریق آن درک بهتری نسبت به پیامدهای رفتارخادمانه مدیران مبتنی بر مسئولیت پذیری شخصی، وقف خود نسبت به اهداف سازمان و ترجیح منافع سازمان بر منافع فردی بر عجین شدگی شغلی معلمان یعنی میزان انرژی مندی، مجذوبیت و وقف شدگی آنها با میانجی گری کیفیت زندگی کاری در قالب نیازهای زیستی، تعلق و دانشی آنها ایجاد می شود. داده های این پژوهش با رویکرد روش شناسی تحلیلی- پیمایشی از طریق پرسشنامه در میان نمونه 197 نفری از معلمان ناحیه های 2، 3 و 4 سازمان آموزش و پرورش مشهد حاصل شده است. نتایج تحلیل فرضیه های تحقیق که با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری آزمون شده است، نشان می دهد که رفتار خادمانه مدیران بر کیفیت زندگی کاری و عجین شدگی شغلی معلمان به طور مستقیم اثرگذار بوده ضمن اینکه کیفیت زندگی کاری اثر رفتارخادمانه را بر عجین شدگی شغلی معلمان میانجی گری می کند. یافته های پژوهش به متولیان حوزه مدیریت رفتاری در سازمانهایی نظیر آموزش و پرورش کمک می کند تا ضمن در نظر گرفتن سایر حوزه های اثرگذار بر گسترش و تقویت اشتیاق و عجین شدگی شغلی همچون فرهنگ سازمانی و توانمند سازی روانشناختی، خود تعیین کنندگی و انگیزش شغلی، نیازهای روانی اساسی و محیط های حامی استقلال و غیره که کنترل آن در سازمان در اختیار آنان است، رویکرد خادمانه مدیریت با تاکید بر ارتقای کیفیت زندگی کاری کارکنان را نیز در نظر بگیرند

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحه:
10
لینک کوتاه:
magiran.com/p1993897 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!