بی تفاوتی سازمانی در معلمان شهر کاشان: پیشایندها و پسایندها

پیام:
چکیده:

بی تفاوتی سازمانی به بی انگیزگی، کاهش تعهد سازمانی، کاهش عملکرد سازمانی، مشارکت بین افراد، کاهش مزیت رقابتی و خلاقیت کارکنان منجر می شود و سازمان را در رسیدن به اهدافش باز می دارد. لذا هدف تحقیق حاضر، بررسی پیشایندها و پسایندهای بی تفاوتی سازمانی در بین معلمان مدارس کاشان بود. نوع تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر اجرا، توصیفی پیمایشی بود. جامعه آماری شامل معلمان شهر کاشان در سال تحصیلی 98-1397 به تعداد 3731 نفر بود که از میان آن ها با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، 245 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت گرداوری داده ها از سه پرسشنامه محقق ساخته پیشایندها در 15 گویه، پرسشنامه استاندارد بی تفاوتی سازمانی با 33 گویه و پرسشنامه پسایندها با 18 گویه بر حسب طیف پنج درجه ای لیکرت، استفاده شد. روایی پرسشنامه ها به صورت محتوایی و سازه تایید شد. پایایی پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ برای پیشایندها 85/، بی تفاوتی سازمانی 95/0 و پسایندها 87/0 برآورد گردید. تحلیل داده ها در سطح توصیفی و استنباطی انجام گرفت. یافته ها نشان داد میانگین کیفیت زندگی کاری و حمایت سازمانی، پایین تر از حد متوسط و میانگین استرس شغلی بالاتر از حد متوسط بود. میانگین همه مولفه های بی تفاوتی سازمانی، پایین تر از حد متوسط و میانگین پسایندهای بی تفاوتی سازمانی، بالاتر از حد متوسط بود. بین پیشایندها و بی تفاوتی سازمانی رابطه منفی و غیرمعنادار و بین بی تفاوتی سازمانی و پسایندها رابطه منفی و معنادار وجود دارد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحه:
2
لینک کوتاه:
magiran.com/p1993898 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!