پایش اکوسیستم کارآفرینی در مدارس ایران

پیام:
چکیده:
هدف

سازه مدارس کارآفرین با درک تغییرات پارادایمی گسترده در عرصه خلق ثروت ناشی از نوارزش آفرینی و بازیابی سهم سیستم های آموزشی در این تحول، مفهوم سازی شده است. البته محور طراحی و استقرار یک مدرسه کارآفرین، استقرار یک اکوسیستم کارآفرینی است، لذا مدارسی که قصد دارند تبدیل به مدارس کارآفرین شوند، لازم است مرتبا وضعیت اکوسیستم کارآفرینی خود را پایش نمایند.. از این جهت هدف مقاله حاضر توصیف فرایند ساخت و هنجاریابی مقیاسی بومی جهت پایش اکوسیستم کارآفرینی با محوریت مدارس ایران است.

روش

پژوهش گزارش شده در این مقاله توصیفی از نوع همبستگی بود. ابزار مورد استفاده در این پژوهش یک مقیاس اقتباس و بازسازی شده است. جامعه پژوهش کلیه صاحب نظران حوزه کارآفرینی کشور بودند. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند تعداد 100 تن بر اساس دامنه فعالیت و نظریه پردازی در عرصه های مختلف کارآفرینی به عنوان نمونه نهایی انتخاب شده بودند. بررسی پایایی این مقیاس به کمک روش بازآزمایی و آلفای کرونباخ و روایی آن با بهره گیری از تحلیل عاملی انجام شد.

یافته ها

یافته ها پنج عامل اصلی را به عنوان معرف اکوسیستم کارآفرینی در مدارس ایران بازنمایی کرد. همچنین ضریب پایایی همسانی درونی برای هر یک از عوامل و کل پرسشنامه در حد مناسب برآورد شدند.

نتیجه گیری

مقیاس طراحی و اعتباریابی شده در این پژوهش از قابلیت های لازم برای پایش اکوسیستم کارآفرینی در مدارس ایران برخوردار است. همچنین از مولفه های این مقیاس می توان در استقرار یک مدرسه کارآفرین بهره گیری کرد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحه:
9
لینک کوتاه:
magiran.com/p1993900 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!