مقایسه ی دو روش ارزیابی بر یادگیری درس دارودرمانی و رضایت دانشجویان داروسازی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپوراهواز در سال 1393

پیام:
چکیده:
برای بررسی تحقق هدف های هر نظام آموزشی از روش های مختلف استفاده می شود. روش مرسوم استفاده از چند کوییز کلاسی و آزمون میان ترم است. نوع دیگری از ارزشیابی، انجام پیش آزمون و پس آزمون در ابتدا و انتهای جلسات است. هدف از این پژوهش، مقایسه دو روش برگزاری پیش_پس آزمون و کوییز بر یادگیری درس دارو درمانی، رضایت سنجی و بررسی اثرات جانبی آن (مانند استرس، تمرکز و...) در دانشجویان داروساز و مقایسه با روش مرسوم می باشد. جامعه آماری این پژوهش نیمه تجربی تمامی دانشجویان ورودی 89 داروسازی این دانشکده(جمعا به تعداد 40 نفر) هستند. در این مطالعه دو ترم متوالی از دو نوع ارزشیابی تکوینی متفاوت (یک ترم پیش و پس آزمون و ترم بعدی کوییز و میان ترم) استفاده شد و نمرات پایان ترم و نظرات دانشجویان با استفاده از پرسشنامه مقایسه گردید. در مقایسه میانگین نمرات نهایی دانشجویان در گروه پیش و پس آزمون (80/13 ± 87/1) و گروه کوییز و میان ترم (55/12±25/2) نمرات گروه اول به صورت معنی داری بیش تر بود. همچنین نتایج حاصل از رضایتمندی دانشجویان نشان داد 51/65% از روش پیش_پس آزمون به نسبت کوییز و میان ترم رضایت دارند. از روش پیش و پس آزمون می توان به عنوان یک آزمون تکوینی مناسب استفاده نمود و این روش اثربخشی بیش تری از روش متداول کوییز و میان ترم بر یادگیری دانشجویان دارد. همچنین این روش موجب رضایت بیش تری در دانشجویان می شود و اثرات منفی مانند استرس و کاهش تمرکز در کلاس را ندارد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
41 -48
لینک کوتاه:
magiran.com/p1995022 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!