ارزیابی روند تغییرات پوشش گیاهی با استفاده از تصاویر سری زمانی و آزمون من- کندال در حوضه آبخیز گاوخونی

پیام:
چکیده:
بررسی روند آینده تغییرات تراکم و سلامت پوشش گیاهی به کمک داده های سری زمانی مخصوصا در اکوسیستم های شکننده خشک و نیمه خشک می تواند اطلاعات مفیدی در زمینه اکولوژی و محیط شناسی ارایه دهد. ازآنجا که تصاویر ماهواره ای یکی از بهترین تصاویر سری زمانی هستند، بکارگیری آنها در مطالعات مذکور ثمربخش است. در تعیین روند داده های سری زمانی، استفاده از آزمون های آماری ضروری است، آزمون من-کندال یکی از این آزمون هاست. در پژوهش حاضر روند نوسانات پوشش گیاهی و پراکندگی مکانی آن در حوضه آبخیز گاوخونی طی سال های 2003 تا 2014 ارزیابی شد. در این راستا، 144 تصویر سری زمانی ماهانه شاخص NDVI MODIS در پایش منطقه ای پوشش گیاهی به کار رفت و روند تغییرات آن ها با استفاده از آزمون غیرپارامتری من-کندال تعیین گردید. در ادامه، الگوی روند تغییرات پوشش گیاهی شامل افزایشی، کاهشی و بدون تغییر در حوضه با استفاده از آزمون مذکور تعیین و پراکندگی مکانی آن ها ارائه شد. نتایج پژوهش نشان داد، روند کاهشی پوشش گیاهی در مناطق شمال، جنوب و غرب حوضه که دارای پتانسیل بالای تنوع گونه ای هستند و همچنین کشت آبی به وقوع پیوسته است. همچنین، طی سال های مطالعه زمین های شور و لخت در حوضه افزایش و زمین های کشاورزی به طور قابل توجهی کاهش یافته است. مقایسه نقشه روند حاصل با نقشه کاربری/پوشش منطقه نشان دهنده خطر وسیع در حوضه آبخیز گاوخونی است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
99 -114
لینک کوتاه:
magiran.com/p1995040 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!