کاریرد متوالی علف کش‏های پس‏رویشی جهت کنترل اویارسلام زرد در چمن برموداگراس

پیام:
چکیده:
به منظور بررسی کارآیی برخی از علف کش ها بر کنترل علف هرز اویارسلام زرد در چمن برموداگراس (Cynodon dactylon)، آزمایشی در سال 1393 در فضای سبز منطقه‏ چهار شهر اهواز انجام گرفت. آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با شش تیمار و چهار تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل: 40 گرم ماده موثره متسولورون متیل + سولفوسولفورون (توتال WG80%) در هکتار، دو لیتر اکسادیازینون (رونستار EC12%) در هکتار، یک لیتر کلتودیم (سلکت سوپرEC12%) در هکتار، دو لیتر سیکلوکسیدیم (فوکوس EC10%) در هکتار، 175 گرم نیکوسولفورون+ریمسولفورون (اولتیما EC75%) در هکتار و   شاهد عدم کنترل بودند. علف کش ها یک‏ بار در ابتدای رویش علف هرز و دو باردیگر، با فاصله زمانی یک ماه تکرار شدند. نتایج نشان داد که تیمارها، اثر معنی داری بر تراکم و وزن خشک اویارسلام زرد داشتند. سه علف کش رونستار، فوکوس و سلکت سوپر به ترتیب با میانگین تاثیر 4/95، 42/93 و 9/90 درصد کنترل در سه مرحله سم پاشی نسبت به شاهد عدم کنترل، تیمارهای برتر بودند. کاربرد علف کش های توتال، اولتیما و رونستار، به ترتیب باعث خسارت 3/22، 56/19 و 58/13 درصدی به چمن شدند. سایر علف کش ها، تاثیر سوء کمتری بر چمن برموداگراس داشتند. در مجموع و از میان علف‏کش‏ها، فوکوس به دلیل کنترل مناسب اویارسلام زرد و کمتر بودن اثرات سوء آن نسبت به سایر علف‏کش‏ها بر چمن آفریقایی (برموداگراس)، مناسب‏تر از سایر علف کش ها بود و بنابراین، قابل توصیه می‏باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -8
لینک کوتاه:
magiran.com/p1995064 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.