تاثیر فواصل عاری از علف هرز بر خصوصیات کمی و کیفی درختان پسته (Pistacia vera)

پیام:
چکیده:
به منظور تعیین اثر علف های هرز بر صفات مختلف درختان پسته آزمایشی در سال زراعی 95-1394، در منطقه قمرود استان قم، در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. بر اساس دوره بحرانی رقابت و با توجه به فنولوژی درختان پسته، دو گروه تیمار، شامل تیمارهای کنترل و تیمارهای تداخل با علف هرز، در نظر گرفته شدند. در گروه اول، علف‎های هرز تا پایان تورم جوانه، انتهای گلدهی، انتهای شکل‎گیری میوه، شروع پرشدن مغز و پایان پرشدن مغز، کنترل شدند و درگروه دوم، به علف‎های هرز اجازه داده شد تا با درختان پسته در هر کرت، تا زمان‎های گفته شده رقابت کنند و پس از آن، تا پایان فصل، علف‏های هرز حذف شدند. در این آزمایش، علف هرز سلمه تره (Chenopodium album L.) و پنجه مرغی (Cynodon dactylon (L.) Pers.) با 83/21 درصد، بیش‎ترین درصد فراوانی در کرت‎های آزمایشی را داشتند. مهم‎ترین صفات تاثیرپذیر از تیمارها بر اساس تجزیه به مولفه های اصلی شامل درصد خندانی، درصد دهان بسته، انس و عملکرد بودند. تیمار عاری از علف هرز تا شروع پرشدن مغز، با میانگین 91/3 کیلوگرم به ازای هر درخت، بیش‎ترین عملکرد و تیمار تداخل با علف هرز تا پایان تورم جوانه، با میانگین 69/2 کیلوگرم به ازای هر درخت، کم‎ترین عملکرد به دست آمده در این آزمایش بود. در مجموع و با توجه به نتایج این پژوهش، دو بار کنترل علف های هرز، یک بار در پایان تورم جوانه‎‏ها و یک بار پس از پایان شکل‎گیری میوه تا شروع پرشدن مغز پسته، در این منطقه توصیه می شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
75 -86
لینک کوتاه:
magiran.com/p1995070 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!