بررسی سیست و سلول های شکوفا شده گونه Chattonella subsalsa در منطقه لیپار (دریای مکران) بر اساس ریخت شناسی و توالی ژنی ناحیه LSU-rDNA

پیام:
چکیده:
این تحقیق به منظور شناسایی سیست های فیتوپلانکتون موجود در منطقه لیپار (سواحل جنوب شرق ایران) براساس ریخت شناسی و فیلوژنی سلول های شکوفا شده از سیست انجام گردید. بدین منظور، در این منطقه نمونه رسوب از سه ایستگاه در سال 1395 به وسیله نمونه بردار گرب اکمن با سطح جمع کنندگی 225 سانتی متر مربع جمع آوری گردید. سیست های ناشناخته با ریخت شناسی متفاوت، در پتری دیش حاوی محیط کشت F2 کشت داده شدند و در آزمایشگاه تحت شرایط 12:12 ساعت روشنایی: تاریکی در درجه حرارت 1 °C± 25 نگهداری شدند. با بررسی اولیه ریخت شناسی گونه شکوفاشده، مشخص گردید که بیشترین شباهت را به گونه Chattonella subsalsa دارد. جهت تایید شناسایی DNA از ایزوله خالص حاصل از کشت سیست استخراج شد و واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) جهت تعیین توالی ناحیه LSU-rDNA انجام گردید. آنالیزهای فیلوژنی نشان داد که سلول شکوفاشده با 98% حمایت شبیه به گونه C. subsalsa است. بررسی رابطه سیست و فیتوپلانکتون و چرخه زندگی سلول می تواند به عنوان ابزاری مهم در شناسایی گونه های فیتوپلانکتون در نظر گرفته شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -9
لینک کوتاه:
magiran.com/p1995208 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!