تعیین مولفه های کشندی ترکیبی و جز اضافی در محدوده ی شرق سواحل ایرانی دریای مکران

پیام:
چکیده:
در این مطالعه با استفاده از روش تحلیل Bispectral، مولفه های ترکیبی و اضافی حاصل از اندرکنش های غیرخطی سه تایی (triad) مولفه های اصلی کشندی در محدوده ی شرق سواحل ایرانی مکران مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که مهم ترین مولفه های ترکیبی در این منطقه KO2، KP2،MS4  و MN4 هستند. همچنین مولفه های جز اضافی M4 و S4 در این منطقه با استفاده از روش به کار گرفته شده قابل شناسایی هستند. برتری روش Bispectral در مقایسه با روش کمترین مربعات (تحلیل هارمونیک)، امکان شناسایی برخی مولفه های ترکیبی نظیر KO2 است که توسط روش کمترین مربعات هرگز قابل شناسایی نیست. با مقایسه ی نتایج روش های تحلیل کمترین مربعات و فوریه، فرکانس همسازهای نظیر مولفه های اصلی کشندی تعیین شدند. در نهایت تحلیل با 3 درجه آزادی 16، 32 و 64 انجام گردید و مقادیر قابل توجه Bicoherence که در هر 3 درجه آزادی تکرار شده و در محدوده ی فرکانسی مولفه های اصلی کشندی بودند، به عنوان اندرکنش های قوی و موثر تعیین شدند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
33 -41
لینک کوتاه:
magiran.com/p1995211 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!