ارزیابی اثر پدیده گردوغبار و عوامل اقلیمی بر رفاه ذرت کاران استان خوزستان

پیام:
چکیده:
پدیده گردوغبار در کنار سایر پدیده های اقلیمی بخش کشاورزی را تحت تاثیر قرار داده و بر سود و رفاه کشاورزان تاثیر گذاشته است. در دهه های اخیر پدیده گردوغبار به ویژه در غرب ایران به یکی از معضلات محیط زیستی تبدیل شده است. در پژوهش حاضر تاثیر متغیرهای اقلیمی و پدیده گردوغبار بر رفاه ذرت کاران استان خوزستان در دوره 1395-1379 بررسی شد. بدین منظور، مدل ریکاردین با استفاده از داده های تابلویی برآورد شد. نتایج نشان داد که متغیر گردوغبار بر روی رانت ذرت کاران خوزستانی تاثیر منفی و معنی داری داشته به طوری که گردوغبار، در هر دوره تولید، موجب کاهش رانت به میزان 2381 هزار ریال در هر هکتار می شود. از میان متغیرهای اقلیمی استفاده شده متغیرهای دما و رطوبت اثر کاملا معنی دار بر رانت دارند. بدین صورت که با افزایش یک درجه دما نسبت به میانگین آن (9/32 درجه سانتی گراد)، رانت 9405 هزار ریال در هر هکتار افزایش می یابد و نیز افزایش یک درصد رطوبت هوا، باعث افزایش درآمد خالص به مقدار 2272 هزار ریال در هکتار می شود. همچنین، نتایج نشان داد، متغیرهای کود، سموم و سهم آب سطحی در آبیاری اثر مثبت و معنی دار و متغیرهای بذر، نیروی کار و کل سطح زیرکشت ذرت اثر منفی و معنی دار بر رانت زمین داشتند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
109 -121
لینک کوتاه:
magiran.com/p1995291 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.