بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش در سازمان جهاد کشاورزی استان البرز

پیام:
چکیده:
هدف از این پژوهش توصیفی- همبستگی، بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش شامل 272 نفر از کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی در استان البرز بود که با توجه به جدول کرجسی و مورگان، تعداد 213 نفر از آنان از طریق روش نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب برای انجام پژوهش انتخاب شد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد استفاده گردید. روایی صوری پرسشنامه با نظر پانلی از متخصصان مورد تایید قرار گرفت و روایی سازه و پایایی ترکیبی ابزار پژوهش نیز از طریق برآورد مدل اندازه‎گیری و پس از انجام اصلاحات لازم به دست آمد. داده های گردآوری شده با استفاده از روش چند متغیره مدل‎سازی معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که سرمایه اجتماعی، اثر مثبت و معنی داری بر متغیر وابسته پژوهش داشته و در مجموع 61 درصد از واریانس مدیریت دانش در سازمان جهاد کشاورزی استان البرز را تبیین کرد. با توجه به یافته های پژوهش، می‎توان نتیجه گرفت که تقویت سرمایه اجتماعی به طور مستقیم منجر به بهبود مدیریت دانش در سازمان جهاد کشاورزی می شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
147 -160
لینک کوتاه:
magiran.com/p1995294 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.