بررسی عوامل موثر بر آبزی پروری پایدار (مورد: مزارع آبزی پروری استان لرستان)

پیام:
چکیده:
امروزه صنعت آبزی پروری به عنوان یکی از مهمترین زیر بخش های اقتصادی در تامین امنیت غذایی، تجارت، اشتغال زایی و محرومیت زدایی مناطق روستایی در جهان از جایگاه ویژه ای برخوردار است. هدف این مطالعه بررسی عوامل موثر بر آبزی پروری پایدار در استان لرستان می باشد. این تحقیق کاربردی به شیوه پیمایشی انجام شده است و از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه آبزی پروران در استان لرستان بوده است که با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه 101 نفر تعیین شد. در این تحقیق، پایداری مزارع آبزی پروری از ترکیب شاخص های سه گانه پایداری (اکولوژیکی، اقتصادی، اجتماعی) حاصل شده است. نتایج حاصل از بررسی سطح پایداری، حاکی از پایداری متوسط در این مزارع می باشد. همچنین مشخص گردید که ارتباط مثبت و معناداری بین ویژگی های فنی آبزی پروران و فعالیت های آموزشی - ترویجی و پایداری کل مزارع آبزی پروری وجود دارد و نیز تاثیرگذارترین متغیرها بر پایداری کل، میزان استفاده مجاز از ضدعفونی کننده ها، تعداد دوره آموزشی حین فعالیت، دمای آب ورودی به مزرعه، تعداد دوره آموزشی قبل از فعالیت و هزینه آب بها بوده اند که جمعا 3/44 درصد از تغییرات متغیر میزان پایداری کل را تبیین می کنند. در این راستا جهت ارتقای پایداری این مزارع، برگزاری دوره های آموزشی مدیریت تغذیه، مدیریت هزینه، مدیریت مواد ضد عفونی کننده، تشکیل تعاونی های آبزی پروری و رعایت ملاحظات فنی کارشناسان شیلات پیشنهاد می گردد.
نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
161 -171
لینک کوتاه:
magiran.com/p1995295 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.