بررسی عوامل موثر بر موفقیت و استمرار فعالیت کلینیک های گیاه پزشکی در شهرستان های جنوبی استان تهران

پیام:
چکیده:
پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش عوامل مدیریتی، فنی و ساختاری بر موفقیت و استمرار فعالیت کلینیک های گیاه پزشکی از دیدگاه بهره برداران در شهرستان های جنوبی استان تهران انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی کشاورزان و بهره برداران ساکن در شهرستان های جنوبی استان تهران (13222N=) بود. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برابر با 193 تن انتخاب شد که از میان داده های جمع آوری شده تعداد 191 مورد وارد داده پردازی شد ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بود و تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از نرم افزار SPSS20 و AMOS20 انجام شد. نتایج حاصل از آمار توصیفی نشان داد 3/73 درصد از پاسخگویان سطح استمرار فعالیت و 3/50 درصد سطح موفقیت کلینیک های گیاه پزشکی را در حد متوسط ارزیابی کردند. نتایج حاصل از بررسی عوامل موثر بر موفقیت و استمرار فعالیت کلینیک های گیاه پزشکی با استفاده از تحلیل مسیر نشان داد که اثر هر سه دسته از عوامل مدیریتی، فنی و تخصصی و ساختاری و نهادی بر سطح موفقیت و استمرار فعالیت کلینیک های گیاه پزشکی معنی دار بوده و این عوامل تبیین کننده 60 درصد از تغییرات سطح موفقیت کلینیک های گیاه پزشکی و همچنین 47 درصد از تغییرات سطح استمرار فعالیت آن ها در میان پاسخگویان می باشند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
173 -188
لینک کوتاه:
magiran.com/p1995296 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.