میزان آگاهی دندانپزشکان عمومی شهر تبریز از نکروز استخوان فک بدنبال مصرف بیس فسفونات ها در سال 1394

پیام:
چکیده:
زمینه
بیس فسفونات ها معمولا برای درمان عوارض اسکلتال بیماری های متاستاتیک استخوان٬ هایپرکلسمی بدنبال بدخیمی و استئوپروز استفاده می شوند. از پیامدهای استفاده از این داروها، استئونکروز استخوان می باشد (Bisphosphonate-associated Osteonecrosis). هدف از این مطالعه تعیین آگاهی دندانپزشکان شهر تبریز-ایران درخصوص نکروز استخوان فک ناشی از مصرف بیس فسفونات ها (BRONJ)Bisphosphonate-Related Osteonecrosis of the Jaw بود.
روش کار
این مطالعه توصیفی-مقطعی در سال 1394 انجام شد. 270 پرسشنامه جهت تعیین آگاهی دندانپزشکان در خصوص BRONJدر بین دندانپزشکان شاغل در شهر تبریز توزیع شد. روایی پرسشنامه توسط 10 نفر از اعضا هیات علمی و محققین دانشگاهی مورد بررسی و تایید قرار گرفت. پس از تکمیل پرسشنامه توسط 10 نفر از دندانپزشکان عمومی پایائی پرسشنامه بر اساس آزمون آلفای کرونباخ تعیین و تایید شد. داده های بدست آمده توسط روش های آماری توصیفی (میانگین و انحراف معیار)، آزمون تی برای گروه های مستقل و آزمون همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شدند. نرم افزار مورد استفاده برای این آزمونها spss ویرایش 18 بوده و سطح معنی دار برای P value در این آزمون ها کمتر از 05/0 تلقی گردید.
یافته ها
نتایج ما نشان داد میانگین نمره دندانپزشکان شرکت کننده در خصوص BRONJ 52/2±47/8 بود. کمترین نمره 2 و بیشترین نمره 12 بود. رابطه آماری معنی داری بین نمره آگاهی با سن وجود نداشت. خانمها بطور معنی داری آگاهی بیشتری داشتند.
نتیجه گیری
بررسی ها نشان داد میزان آگاهی دندانپزشکان تبریز در حد مطلوبی است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
101 -105
لینک کوتاه:
magiran.com/p1995338 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.