مقایسه رقیق کننده های مختلف بر پایه لیپوزوم و زرده تخم مرغ برای سرد کردن و انجماد منی قوچ

پیام:
چکیده:
پیشینه
انجماد اسپرم ها یکی از روش های مهم برای بهبود نژاد حیوانات است با این وجود اسپرماتوزئیدهای قوچ به انجماد بسیار حساس هستند.
هدف
هدف از پژوهش حاضر، مقایسه استفاده از رقیق کنندهای بر پایه لیپوزوم (اپتیکسل، OX)، -TRISزرده تخم مرغ تجاری (اپتیدیل، OP) و بر پایه زرده تخم مرغ سیتراته (CY) بر کیفیت منی گوسفند در مراحل انجماد بود.
روش کار
منی چهار قوچ بالغ نژاد دورپر در فصل جفت گیری (26° N، نوامبر) جمع آوری شد. منی پس از جمع آوری، ارزیابی و سپس در رقیق کننده های OX، OP یا CY رقیق شد. نمونه های منی از دمای 37 درجه سانتیگراد در طی 2 ساعت به دمای 4 درجه سانتیگراد رسانده شد (مایع منی خنک شده، RS)، پس از آن نمونه های منی در نی ها بسته بندی و در بخار نیتروژن مایع (LN) به مدت 10 دقیقه قرار داده شده و سپس در نیتروژن مایع در دمای 196- درجه سانتیگراد (منی منجمد، CS) غوطه ور شده و تا زمان ارزیابی نگهداری شدند.
نتایج
در منی های تازه (FS)، نتایج مشاهده شده برای هر 3 رقیق کننده یکسان بود (P>0.05)]حرکت (3/0 ± 2/4)، زنده مانی (2/3 ± 4/75)، تست تورم هیپو اسموتیک (HOST) (1/2 ± 2/59) و نرمالیتی (5/3 ± 7/84)[. حرکت اسپرم ها در منی های نگهداری شده در یخچال (RS) با OX و OY (به ترتیب 2/0 ± 0/4 و 3/0 ± 6/3) در مقایسه به OP (21/0 ± 0/3؛ P<0.05) بالاتر بود. زنده مانی اسپرم ها پس از نگهداری در یخچال و انجماد کاهش یافت (P<0.05). زنده مانی اسپرم ها در منی های نگهداری شده در یخچال در رقیق کننده OX (65%)، CY (63%) و OP (60%؛ P>0.05) مشابه ولی در منی های منجمد شده، در رقیق کننده CY نسبت به سایر رقیق کننده ها کم تر بود (P<0.05). یکپارچگی غشائی (HOST) با استفاده از رقیق کننده OX (7/1 ± 6/53) مشابه رقیق کننده OP (5/1 ± 7/50؛ P>0.05) بود اما نسبت به رقیق کننده CY (5/1 ± 7/48؛ P<0.05) بالاتر بود.
نتیجه گیری
هیچگونه تفاوتی بین رقیق کننده OX و رقیق کننده های تهیه شده از زرده تخم مرغ از نظر پارامترهای مربوط به اسپرم مشاهده نشد با وجود بر این رقیق کننده OX در حفاظت از یکپارچگی غشاء در منی های قرار گرفته در شرایط انجماد/ذوب، کاراتر بود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
126 -130
لینک کوتاه:
magiran.com/p1995385 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!