میزان بقای 5 ساله بیماران مبتلا به سرطان معده و عوامل مرتبط با آن در استان آذربایجان غربی (1392-1390)

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
سرطان معده پنجمین سرطان شایع و سومین علت مرگ ناشی از سرطان در جهان است. این سرطان همچنین رتبه اول و چهارم را به ترتیب در مردان و زنان ایرانی دارد. تعیین میزان بقاء و عوامل موثر بر آن، بار بیماری در جامعه و ارتباط بین عوامل مختلف با میزان بقاء را بررسی می کند و این مطالعه باهدف برآورد میزان بقاء و تعیین عوامل موثر بر آن در بیماران مبتلا به سرطان معده در استان آذربایجان غربی انجام گرفت.
روش کار
در این مطالعه 930 مورد بروز سرطان معده در سال های 1390، 1391 و نیمه اول 1392 تحت بررسی قرار گرفت. جهت تعیین میزان بقا از روش کاپلان- مایر و مقایسه بین توابع بقا از آزمون لگ رتبه ای و مدل سازی داده ها از مدل مخاطره متناسب کاکس استفاده شد. آنالیز داده ها توسط نرم افزار Stata نسخه 11 انجام شد.
نتایج
میانگین سنی بیماران 49/12±4/66 سال و بیش از 69% بیماران مرد بودند. میزان بقا یک، سه و پنج ساله به ترتیب 37%، 14% و    11 % به دست آمد. در آنالیز چند متغیره، متغیرهای سن (01/0p=) و متاستاز تومور (001/0p=) مهم ترین عوامل پیش آگهی دهنده بقا بیماران بودند.
نتیجه گیری
میزان بقا بیماران مبتلا به سرطان معده در استان آذربایجان غربی بسیار پایین بود و به طور معنی داری میزان بقا بالاتری در بیماران جوان تر و فاقد متاستاز دوردست تومور مشاهده شد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
95 -109
لینک کوتاه:
magiran.com/p1995439 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!