مدل سازی رفتار مکانیکی ماسه مسلح شده با ترکیب سیمان و الیاف

پیام:
چکیده:
در این پژوهش، یک مدل رفتاری اصلاح شده برای تبیین رفتار مکانیکی خاک های مسلح شده با ترکیب سیمان و الیاف ارائه شده است. بدین منظور، یک مدل رفتاری که بر مبنای اصول پلاستیسیته عمومی قرار دارد برای خاک ماسه ای انتخاب شده و براساس پارامترهای رفتاری ماسه سیمانته الیاف دار اصلاح می شود. در طی مراحل مدل سازی، پارامترهای الاستیک، قانون جریان و قانون سخت شوندگی مدل پایه برای خاک های مسلح شده با سیمان و الیاف اصلاح می شوند. به منظور سنجش منطقی بودن پارامترهای افزوده شده به مدل، میزان حساسیت مدل اصلاح شده به تغییرات پارامترهای اضافه شده مورد بررسی قرار گرفته است. برای ارزیابی این مدل، نتایج مدل سازی به صورت منحنی های کرنش محوری- تنش محوری اضافی و کرنش محوری- کرنش حجمی با نتایج سه نمونه از آزمایش ها سه محوری انجام شده روی خاک های مختلف مقایسه شده و عملکرد مناسب آن در فشارهای همه جانبه متفاوت و با درصدهای سیمان و الیاف مختلف تایید شده است. در نهایت برای نمایش کارکرد مدل، خروجی های مدل به صورت منحنی های تنش موثر میانگین- مدول برشی، تنش موثر میانگین- مدول بالک و تنش موثر میانگین- نسبت کرنش حجمی به کرنش برشی برای خاک های مختلف ارائه شده است. نتایج مدل سازی نشان می دهند که با افزایش فشار همه جانبه، مقاومت اوج و تنش پسماند در نمونه ها افزایش می یابد. این امر در مورد خاک ماسه ای مسلح شده با سیمان و الیاف و نیز خاک غیرمسلح به وضوح دیده می شود و در مقایسه با داده های آزمایشگاهی منطقی می باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -10
لینک کوتاه:
magiran.com/p1996007 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!