ارزیابی زنجیره تامین مبتنی بر مدل SCOR (مطالعه موردی شرکت کیاالکترود شرق)

پیام:
چکیده:
عملکرد مناسب زنجیره تامین نقش کلیدی در موفقیت یک سازمان و دستیابی پایدار به اهداف و به ویژه سودآوری آن دارد. در این راستا استقرار یک سیستم ارزیابی زنجیره تامین برای شناسایی نقاط ضعف و بهبود مستمر آن توصیه می شود. پیش از شروع فرآیند بهبود، داشتن تصویر واضح و شناخت کاملی از ساختار زنجیره تامین موجود و همچنین روش فعلی انجام کلیه رویه ها و فعالیت های مرتبط با آن امری ضروری به نظر می رسد. بنابراین به ابزاری قوی و کامل احتیاج است تا فاز شناخت و ارزیابی زنجیره تامین را پشتیبانی کند. در این زمینه مدل های مختلفی وجود دارد که مدل مرجع عملیات زنجیره تامین (SCOR) ابزاری ارزشمند برای این منظور محسوب می شود]1[. مدل SCOR به عنوان نوعی مدل مرجع فرآیند معرفی گردیده و شامل واژگان فنی، مجموعه تعاریف و اصطلاحات و معیارهای اندازه گیری است که با تبیین فرآیندهای استاندارد و تطبیق فعالیت های زنجیره تامین با بهترین شیوه های تجربه شده می باشدکه امروزه به عنوان تکنیکی بسیار سودمند در اختیار مدیران قرار گرفته است. در این مقاله به ارزیابی زنجیره تامین شرکت کیا الکترود شرق براساس مدلSCOR  پرداخته می شود. براین اساس ابتدا لازم است تا جنبه های مختلف ارزیابی مبتنی بر مدل SCOR مطالعه و تبیین شوند. در ادامه شاخص های ارزیابی تدوین شده و سپس به ارزیابی زنجیره تامین شرکت کیا الکترود شرق پرداخته می شود. در این تحقیق طراحی سوالات پرسشنامه ها براساس شاخص های سطح سوم مدل SCOR صورت گرفته شده و مقادیر شاخص ها توسط طیف لیکرت به صورت کیفی سنجیده شده است. پرسشنامه ها با همکاری کارشناسان و کارکنان شرکت کیاالکترود شرق، مشتریان و تامین کنندگان شرکت تکمیل گردید. سپس داده های به دست آمده از پرسشنامه ها با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تحلیل واقع شدند. در انتها نتایج حاصل از تحلیل آماری داده ها مشخص شد شرکت کیاالکترود شرق از نظر عملکرد ارزیابی در سه شاخص قابلیت اطمینان، چابکی و هزینه  وضعیت مناسب و در دو شاخص پاسخگویی و مدیریت دارایی وضعیت نامناسبی دارد و باید بهبود یابد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
34 -46
لینک کوتاه:
magiran.com/p1996510 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.