تحلیل کیفی عوامل بازدارنده از روابط فرا زناشویی در زوجین متاهل

پیام:
چکیده:
مقدمه

روابط فرا زناشویی یکی از مهمترین عوامل تهدید کننده ازدواج بین زوجین است. درک عوامل بازدارنده روابط فرا زناشویی ارزش بسیار بالایی در حفظ ثبات و کیفیت ازدواج دارد؛ بنابراین، پژوهش حاضر باهدف تبیین تجارب زوجین متاهل در مورد عوامل بازدارنده از روابط فرا زناشویی، انجام شد.

روش

این پژوهش از نوع کیفی بود و در آن از رویکرد پدیدارشناسی استفاده شد. نمونه ها از بین زوج هایی انتخاب شدند که یک سال از زندگی مشترک آنها میگذشت، برای این منظلور تعداد 19 نفر به روش هدفمند انتخاب شدند.  روش جمع آوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته عمیق بود و تا اشباع داده ها ادامه یافت. برای تجزیه  و تحلیل داده ها از روش کد کذاری استراوس و کوربین) Strauss and Corbin (متمرکز بر نمونه گیری نظری، هدفمند و توسعه مفهوم استفاده شد،

یافته ها

نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که 3 دسته عوامل شامل عوامل درونی)خودآگاهی، معنویت و ترس(، عوامل بیرونی)بافت و فرهنگ، دوراندیشی و خانواده(و عوامل ارتباطی)شامل صمیمیت معنوی و صمیمیت ارتباطی( به عنوان عوامل بازدارنده از روابط پنهانی موثر می باشند.

نتیجه گیری

 بررسی عواملی که آرامش و ثبات خانواده را به عنوان سنگ زیربنای جامعه تهدید میکند ضروری به نظر میرسد . در پژوهش  حاضر مشخص شد که مجموعه ای از عوامل درونی، بیرونی و ارتباطی، افراد را از روابط فرا زناشو یی مصون میدارند. نتا یج حاصل از این پژوهش میتواند در کمک به تدوین برنامه های پیشگیرانه و درمانی در زمینه خیانت زناشویی مورد استفاده قرار گیرد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
83 -95
لینک کوتاه:
magiran.com/p1996666 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!