زنان معتاد بوشهر چگونه معتاد شدند؟ (یک مطالعه کیفی)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه
اعتیاد به مواد مخدر همواره به عنوان یک معضل اجتماعی و گسترده مطرح است. اگرچه مردان فرصت های بیشتری برای دست یابی و سوءمصرف مواد را دارند، ولی قابلیت دسترسی به مواد و اعتیاد زنان نیز افزایش یافته است.
روش
پژوهش حاضر از نوع مطالعات کیفی بود؛ که در آن 21 نفر از زنان معتاد شهر بوشهر بر اساس نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب شدند. داده ها با استفاده از مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته جمع آوری گردید. کلیه مصاحبه ها ضبط و پیادهسازی شد و با روش آنالیز محتوای کیفی مورد تحلیل قرار گرفت.
یافته ها
مضامین حاصل از آنالیز داده ها شامل سه مضمون اصلی «بستر مهیای شخصی»، «بستر مهیا در خانواده»، «بستر مهیا در جامعه» 17 درون مایه و 5 عامل فرعی بود.
نتیجه گیری
بیشترین درون مایه به دست آمده بر اساس بستر مهیا در فرد و خانواده بود. ممکن است مداخلات جهت آگاه سازی افراد از عوامل موثر بر اعتیاد و آموزش خانواده ها در خصوص این عوامل بتواند در پیشگیری از اعتیاد زنان موثر باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
33 تا 43
لینک کوتاه:
magiran.com/p1996670 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!