بررسی تاثیر مهار کننده های مصنوعی ماتریکس متالوپروتئینازها بر روی دوام استحکام باند ریزکششی کامپوزیت به عاج

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
علیرغم افزایش تقاضای ترمیم های هم رنگ دندان مانند کامپوزیت، ایجاد باند با ثبات کامپوزیت با عاج همچنان چالشی در دندانپزشکی می باشد. فعال شدن پروتئازهای عاجی از دلایل از دست رفتن باند می باشد. هدف این مطالعه تعیین بهترین ماده پیش درمانی عاج پس از اسید اچ جهت مهار آنزیم های ماتریکس متالوپروتئیناز جهت افزایش ثبات باند رزین عاج بود.
روش بررسی
پس از جمع آوری 24 مولر سوم بدون پوسیدگی، از عاج زیر DEJ استفاده شد. پس از اسید اچ دو نوع ماده شامل کلرهگزیدین 2% (CHX)، کربودی ایمید 3/0 مول(EDC)  به مدت 60 ثانیه و آب (گروه کنترل) به کار رفت. سپس در تمام نمونه ها از باندینگ  Single bondاستفاده و با کامپوزیت
XT Filtek Z250 ترمیم شدند. تعداد 48 نمونه برش عاجی از دندان ها حاصل و نمونه ها به سه گروه CHX و  EDCو کنترل که هر گروه به دو زیر گروه 8n= (جمعا 6 گروه) تقسیم شدند. نیمی از نمونه ها فورا و نیمی پس از 6 ماه، تحت تست استحکام باند ریزکششی قرار گرفتند. سپس نمونه ها زیر استریومیکروسکوپ و میکروسکوپ الکترونی ارزیابی شدند. آنالیز آماری با استفاده از نرم افزار SPSS23 و آزمون های تحلیل واریانس دو طرفه و مقایسه های چندگانه توکی و T زوجی انجام شد و 05/0>P به عنوان سطح معنی داری در نظر گرفته شد.
یافته ها
میانگین استحکام باند کششی فوری گروه ها (CHX-EDC - کنترل) تفاوت آماری معنی داری نداشت (97/0P=). میانگین استحکام باند کششی پس از 6 ماه CHX و  EDCتفاوت معنی داری با کنترل داشتند (0/001P≤). در مقایسه استحکام باند فوری و پس از 6 ماه تنها در گروه EDC استحکام باند فوری و پس از 6 ماه تفاوت معنی داری نداشت (0/64P=).
نتیجه گیری
محلول های CHX و EDC تآثیری بر استحکام باند فوری نداشتند. در CHX پس از 6 ماه کاهش استحکام باند مشاهده شد. اما EDC باعث ثبات استحکام باند پس از 6 ماه شد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
40 -51
لینک کوتاه:
magiran.com/p1996713 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.