طبقه بندی ناهمواری های کارستی با استفاده از شاخص های ژئومورفومتریک و شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: بخشی از حوضه های خرم آباد، بیرانشهر و الشتر)

پیام:
چکیده:
استفاده از شاخص های ژئومورفومتری در تفکیک ناهمواری های سطح زمین کاربرد گسترده ای را طی دهه گذشته در علم ژئومورفولوژی داشته است. در این تحقیق از روش پرسپترون چند لایه شبکه عصبی مصنوعی برای طبقه بندی ناهمواری های کارستی استفاده شد. ابتدا با استفاده از نقشه مدل رقومی ارتفاع، شاخص های ژئومورفومتری تهیه شد و سپس این شاخص ها به عنوان نرون های لایه ورودی در شبکه عصبی مصنوعی استفاده شد. علاوه بر این از نمودار های جعبه ای برای تحلیل ارتباط ناهمواری های کارستی همچون دولین، تپه، دشت کارستی، دره کارستی و پرتگاه با شاخص های ژئومورفومتری استفاده شد. نتایج طبقه بندی نشان داد که ناهمواری های منطقه مورد مطالعه به ترتیب شامل 34، 9/6، 07/1، 5/48 و 51/9 درصد دره، دشت، دولین، پرتگاه و تپه می باشد. علاوه بر این، نتایج نشان داد که مدل بهینه شبکه عصبی مصنوعی برای طبقه بندی ناهمواری ها، مدل 1-9-12 با ضریب یادگیری 1/0 و ضریب تبیین 18/87 درصد بود و دقت روش ابداعی برای طبقه بندی ناهمواری های کارستی 58/90 درصد می باشد. همچنین تحلیل ها نماینده این است که تغییرات شاخص های ژئومورفومتری در ناهمواری های تپه، پرتگاه و دره کارستی بسیار نمایان بوده ولی در دشت و دولین کمی دارای همپوشانی هستند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
107 -122
لینک کوتاه:
magiran.com/p1997843 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.