بررسی مقایسه ای روشهای برآورد چوب خالص درتنه درخت راش(Fagus orientalis Libsky)

پیام:
چکیده:
راش خزری با ارزشترین گونه پهن برگ ایران است که عمدتا درشمال ایران پراکنش دارد و تقاضای زیادی برای گرده بینه آن دربازار مخصوصا برای گرده بینه های عاری از گره آن وجود دارد. درجه بندی گرده بینه با اندازه گیری معایب آن مرتبط است. شکل، محل وتعداد معایب درارزیابی گرده بینه ها وچوبهای بریده شده دارای اهمیت هستند. یکی از مهمترین معایب، گره ها می باشند. برای ارزیابی معایب درختان از روش های مخرب (برش دادن) و روش های غیر مخرب (سی تی اسکن) استفاده می شود. هدف این مطالعه برآورد مقدار چوب خالص و عاری از گره ساقه درخت راش با استفاده از چهار مدل درمقایسه با روش سی تی اسکن می باشد. دراین بررسی تعداد پانزده ساقه درخت راش خزری انتخاب و مطالعه شد. در تجزیه و تحلیل آماری نتایج از طرح کاملا تصادفی با توجه به تعداد تیمار و تکرار در سطح اطمینان 95 درصد استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که قدرت تشخیص سی تی اسکن پزشکی برای قسمتهایی که اختلاف دانسیته زیادی با تنه اصلی دارند بالا است و همجنین دقت برآورد ومحل یابی معایب در روش سی تی اسکن زیاد است. نتایج نشان می دهد که بین تمام روش های برآورد چوب خالص همبستگی بالایی وجود دارد که بیشترین آن مربوط به همبستگی بین مدل چهارم با سی تی اسکن (r=0/994) می باشد که مقدار برآوردی چوب خالص هر دو روش مشابه است. از بین مدلهای مورد بررسی مدل یک(∆r=Ws-Ls) که بر اساس پارامتر بیرونی است برای ارزیابی چوب خالص راش در فرآیند درجه بندی گرده بینه مناسبتر است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
11 -19
لینک کوتاه:
magiran.com/p1998291 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!