تنوع زیستی گیاهی تحت تاثیر موقعیت شیب کاتنا در راشستان های اسالم- گیلان

پیام:
چکیده:
پژوهش حاضر با هدف مقایسه ترکیب و تنوع گونه ای پوشش گیاهی در طول کاتنا، در دو توده ی مدیریت شده و مدیریت نشده راش جنگل اسالم انجام شد. برای هر یک از توده ها سه ساختار کاتنا V شکل در نظر گرفته شد. سپس در امتداد هر کاتنا و در موقعیت شیب ها (قله، شانه، پشتی، پای و پنجه شیب) ، قطعات نمونه 400 متر مربعی با حداقل فاصله به صورت انتخابی برای بررسی وضعیت تراکم و تنوع گونه های درختی و درون هر یک از آن ها نیز زیر قطعه نمونه های چهار متر مربعی برای مطالعه ترکیب و تنوع زادآوری و پوشش علفی پیاده شد. جهت تحلیل شاخص های تنوع، غنا و یکنواختی از شاخص های سیمپسون، مارگالف و کامارگو استفاده شد. نتایج نشان داد گونه راش بالاترین درصد تاج پوشش و بیشترین تراکم زادآوری را دارد. اثر موقعیت شیب بر شاخص تنوع سیمپسون و یکنواختی کامارگو در گونه های درختی و همچنین تنوع سیمپسون و غنای مارگالف در گونه های علفی معنی دار بود ولی در مورد زادآوری هیچ یک از شاخص ها معنی دار نشد. گونه های Dryopteris filix-mass L. وAsperula odorata L.  بالاترین فراوانی را به ترتیب در توده های مدیریت شده و نشده دارا بودند. با توجه به این که فرم غالب زمین در رویشگاه های جنگلی شمال کشور به صورت افت و خیزهای متوالی (کاتنا) می باشد، بنابراین لازم است اجرای برنامه های جنگل شناسی (حفاظت، احیا، توسعه و بهره برداری) با توجه ویژه به مدیریت کاتنا صورت گیرد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
36 -45
لینک کوتاه:
magiran.com/p1998336 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!