بررسی کارایی ترکیبات آلی فرار Trichoderma asperellum در کنترل Botrytis cinerea، عامل کپک خاکستری توت فرنگی

پیام:
چکیده:
این مطالعه، به منظور تعیین کارایی ترکیبات آلی فرار Trichoderma asperellum، در بازداری از رشد میسلیوم و جوانه زنی کنیدیوم Botrytis cinerea و کنترل پوسیدگی بوتریتیسی میوه توت فرنگی صورت گرفت. کاهش معنی داری در قطر پرگنه، درصد جوانه زنی کنیدیوم و طول لوله های تندشی B. cinerea در تیمارهای درمعرض ترکیبات آلی فرار کشت پنج روزه T. asperellum نسبت به شاهد مشاهده شد. ترکیبات آلی فرار تولید شده از محیط کشت های پنج روزه T. asperellum، وقوع و شدت بیماری پوسیدگی بوتریتیسی میوه توت فرنگی را نیز به میزان معنی داری کاهش دادند. الگوی ترکیبات آلی فرار T. asperellum، با استفاده از تکنیک ریزاستخراج از فاز جامد همراه با کروماتوگرافی گازی-طیف سنجی جرمی (SPME-GC-MS) شناسایی شد. از میان 34 ترکیب آلی فرار شناسایی شده در این الگو، شش ترکیب شامل ایزوبوتیریک اسید، 1، 3، 5، 7-سیکلواکتاتترائن، دی متیل سولفید، پارا-منتا-6، 8، دین-2-ال-استات، فنیل اتیل الکل و 1-بوتانول-3-متیل-استات، فراوان ترین بودند. ترکیبات سنتز شده ایزوبوتیریک اسید و دی متیل سولفید به ترتیب با غلظت بازدارندگی %50 (IC50) 5/26 و 10 میکرولیتر بر لیتر، بیشترین تاثیر را در بازداری از رشد میسلیوم و جوانه زنی کنیدیوم B. cinerea داشتند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
247 -259
لینک کوتاه:
magiran.com/p1998357 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.