بررسی اثرات ضد باکتریایی، ضد قارچی و آنتی اکسیدانی عصاره هیدروالکلی کندرکوهی

پیام:
چکیده:
مقدمه
رادیکال های آزاد موجود در منابع غذایی و محیط زندگی، و گسترش سویه های مقاومت دارویی در عوامل بیماری زا از معضلات جدید حوزه بهداشت هستند. عوارض جانبی داروهای شیمیایی، محققین را به سمت استفاده از ترکیبات طبیعی سوق داده است. در این مطالعه، اثر ضد باکتریایی، ضد قارچی و آنتی اکسیدانی عصاره هیدروالکلی کندر بررسی شده است.
روش کار
عصاره کندر از محلول 1:1 اتانول-آب استخراج گردید. اثرات بازدارندگی آن بر باکتری های سودوموناس آئروژینوزا گرم-منفی و استافیلوکوکوس اورئوس گرم-مثبت، و قارچ های آسپرژیلوس فومیگاتوس و کاندیدا آلبیکنس توسط روش های انتشار در دیسک و براث میکرورقیق سازی بررسی شد. خواص آنتی آکسیدانی این عصاره همچنین با استفاده از روش به دام اندازی رادیکال های آزاد DPPH تعیین گردید.
یافته ها
هیچ گونه فعالیت مهارکنندگی شاخصی از عصاره کندر بر سودوموناس آئروژینوزا، آسپرژیلوس فومیگاتوس و کاندیدا آلبیکنس مشاهده نشد. این عصاره بر استافیلوکوکوس اورئوس با قطر هاله مهار رشد 83/9 میلی متر، MIC 512 و MBC 1024 میکروگرم بر میلی لیتر موثر بود. همچنین IC50  93/22 میکروگرم بر میلی لیتر برای آن ثبت گردید.
بحث و نتیجه گیری
عصاره کندربا مهار استافیلوکوکوس اورئوس می تواند جایگزین مناسبی برای داروهای رایج که سویه های این باکتری به آنها مقاوم شده است باشد. اثرات آنتی اکسیدانی قابل قبول عصاره کندر می تواند آن را به عنوان یک عامل بازدارنده دیابت و سرطان معرفی کند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
60 -66
لینک کوتاه:
magiran.com/p1998404 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.