تبیین ویژگی های شخصیتی متناسب با حیطه ماموریتی سازمان های اطلاعاتی- امنیتی

پیام:
چکیده:
این پژوهش با هدف تبیین ویژگی های کلی شخصیتی متناسب با حیطه ماموریتی سازمان های اطلاعاتی- امنیتی تهیه شده است. سوال اصلی این است که کدام ویژگی های کلی شخصیتی متناسب با حیطه ماموریتی سازمان های اطلاعاتی- امنیتی هستند. با توجه به اکتشافی بودن تحقیق، فرضی های طرح نشد و صرفا با انجام مطالعات کتابخانه ای و تحقیقات میدانی (مصاحبه و پرسش نامه) به سوالات تحقیق پاسخ داده شد. جامعه آماری پژوهش ا ر کارکنان یکی از سازمان های اطلاعاتی- امنیتی تشکیل داده که به علت شرایط خاص آن و امکان پذیر نبودن دسترسی به همه این افراد، با استفاده از روش نمونه گیری افراد در دسترس، تعداد 50 نفر از آنان انتخاب گردیدند. به منظور جمع آوری داده ها، ابتدا با مراجعه به ادبیات پژوهشی و مصاحبه با صاحب نظران، پرسش نامه فرم کوتاه 60 سوالی "نئو" روی جامعه آماری اجرا گردید. در ادامه نتایج حاصل با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی مورد آزمایش قرار گرفت که مبین آن است که طیف بیشتر کارکنان این سازمان اطلاعاتی در مقیاس وظیفه شناسی (با وجدان بودن) و توافق پذیری قرار داشته و الزامات شغلی پیشنهادی جامعه آماری نیز در این دو مقیاس شخصیتی خلاصه می شود. درمجموع، بین نمرات اخذشده در مقیاس نئو و نمره ارزیابی کارکنان ضریب هم بستگی (077) به دست آمد که این مقدار محاسبه شده حاکی از ارتباط مثبت و بالا بین این دو متغیر است؛ درنتیجه چنین استنباط می شود که کارکنانی که در ارزیابی کاری نمرات بالایی دارند در خرده مقیاس های عمدتا وظیفه شناسی (با وجدان بودن) و توافق پذیری نیز نمرات بالایی داشته و چنین نتیجه گیری شد که کارکنان دارای صفات شخصیتی وظیفه شناسی و توافق پذیری، مناسب خدمت در سازمان های اطلاعاتی- امنیتی هستند.
زبان:
فارسی
صفحات:
131 -157
لینک کوتاه:
magiran.com/p1998475 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!