تاثیر مکمل کافئین بر فعالیت میلوپراکسیداز و استیل کولین استراز در طی فعالیت ورزشی مقاومتی حاد در ورزشکاران

پیام:
چکیده:
کافئین بر پاسخ ایمنی بدن حین فعالیت ورزشی اثرگذار است و نشان داده شده که کافئین غلظت استیل کولین استراز و میلوپراکسیداز در موش های تمرین کرده را کاهش داده است؛ بنابراین در این پژوهش اثر مصرف کافئین بر فعالیت آنزیم های استیل کولین استراز و میلوپراکسیداز پس از فعالیت ورزشی مقاومتی در ورزشکاران مورد بررسی قرار گرفت. پانزده ورزشکار در مطالعه تصادفی، دوسوکور، کنترل شده با دارونما و متقاطع، 6 میلی گرم کافئین و دارونما (مالتودکسترین) به ازای هر کیلوگرم وزن بدن را یک ساعت قبل از فعالیت مقاومتی دریافت کردند. نمونه گیری خون از سیاهرگ بازویی آزمودنی ها قبل، بعد و یک ساعت بعد از فعالیت ورزشی مقاومتی جهت اندازه گیری غلظت میلوپراکسیداز و استیل کولین استراز گرفته شد. آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر در سطح معناداری 05/0 استفاده گردید. نتایج تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر نشان داد که در غلظت استیل کولین استراز تفاوت معنی داری در بلافاصله و 15 دقیقه بعد از فعالیت مقاومتی بین کافئین و دارونما وجود دارد (05/0>P، اما در ارتباط با غلظت میلوپراکسیداز تفاوت معنی دار بین شرایط کافئین و دارونما وجود نداشت (05/0<P). در شرایط مصرف کافئین غلظت استیل کولین استراز در پس آزمون به طور معنی داری پایین تر از مقادیر پیش آزمون بود، اما در شرایط مصرف دارونما غلظت استیل کولین استراز در پس آزمون افزایش نسبت به پیش آزمون مشاهده شد (05/0>P). به نظر می رسد که مصرف مکمل کافئین قبل از فعالیت مقاومتی از افزایش غلظت آنزیم استیل کولین استراز در مردان ورزشکار جلوگیری می کند و احتمالا کافئین از این طریق سبب کاهش فعالیت های التهابی می گردد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
10 -17
لینک کوتاه:
magiran.com/p1998787 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.