تاثیر مکمل ترکیبی متیل سولفونیل متان و گلوکزآمین بر سطوح مالون دی آلدئید و سوپر اکسید دیسموتاز متعاقب یک جلسه فعالیت پلایومتریک در مردان ورزشکار

پیام:
چکیده:
هدف پژوهش حاضر تعیین تاثیر شش هفته مکمل سازی ترکیبی متیل سولفونیل متان و گلوکزآمین بر سطوح مالون دی آلدئید و آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز متعاقب یک جلسه تمرین پلایومتریک می باشد. در این پژوهش نیمه تجربی 22 ورزشکار مرد به طور تصادفی در دو گروه مکمل و دارونما جای گرفته و قبل و بعد از دوره مکمل سازی، در دو وهله فعالیت پلایومتریک شرکت کردند. برای اندازه گیری میزان سرمی آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز و مالون دی آلدئید، خون گیری در چهار مرحله انجام گرفت. داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس در سطح اطمینان 95 درصد تحلیل شدند. مقدار مالون دی آلدئید در گروه مکمل پس از فعالیت پلایومتریک به طور معنی داری کمتر از گروه دارونما بود و میزان فعالیت آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز در گروه مکمل نسبت به گروه دارونما بیشتر بود. مکمل سازی ترکیبی ممکن است با افزایش محتوی آنزیم آنتی اکسیدانی سوپر اکسید دیسموتاز باعث کاهش پراکسیداسیون لیپیدی (سطوح مالون دی آلدئید) و افزایش ظرفیت آنتی اکسیدانی و درنتیجه کاهش فشار اکسایشی شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
37 -44
لینک کوتاه:
magiran.com/p1998790 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.