بررسی اثر 12 هفته تمرین تداومی با شدت Fatmax و آستانه بی هوازی و تمرین تناوبی شدید بر شاخص مقاومت به انسولین بیماران پیش دیابتی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر 12 هفته تمرین تداومی و تناوبی شدید بر شاخص مقاومت به انسولین بیماران پیش دیابتی بود.
روش کار
32 بیمار پیش دیابتی در 4 گروه 8 نفری کنترل (CON)، گروه تمرین تناوبی (HIT)، گروه تمرین تداومی با شدت Fatmax (FAT) و شدت آستانه بی هوازی (IAT) قرار گرفتند. قبل و بعد از 12 هفته تمرین ورزشی گلوکز و انسولین خون آزمودنی ها در آزمایشگاه سنجش و از آزمون آماری ANOVA برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.
یافته ها
نتایج نشان داد که میزان تاثیر تمرین ورزشی بر گلوکز خون و شاخص مقاومت به انسولین فقط در گروه HIT با گروه IAT معنی دار است. همچنین میزان تاثیر تمرین ورزشی بر انسولین خون بین گروه FAT و HIT با IAT معنی دار است.
نتیجه گیری
نتایج تحقیق نشان داد که شدت و نوع فعالیت ورزشی از عوامل تاثیر گذار بر بهبود شاخص مقاومت به انسولین در افراد پیش دیابتی است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
53 -61
لینک کوتاه:
magiran.com/p1998792 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.