تاثیر دو مقدار مکمل سازی اسیدهای آمینه شاخه دار بر پاسخ هورمون های آنابولیکی پس از فعالیت مقاومتی سنگین در وزنه برداران معلول

پیام:
چکیده:
محرک های فیزیولوژیکی مانند محتوای اسید آمینه رژیم غذایی و فعالیت ورزشی می توانند رهایش هورمون رشد (GH) را تحت تاثیر قرار دهند. از اینرو، پژوهش حاضر تعیین تاثیر دو مقدار مکمل سازی اسیدهای آمینه شاخه دار (BCAA) بر پاسخ GHو عامل رشد شبه انسولینی-1 (IGF-I) پس از فعالیت مقاومتی سنگین در وزنه برداران معلول بود. در این مطالعه نیمه تجربی، 21 آزمودنی واجد شرایط آزمون پس از همگن سازی بر اساس نوع معلولیت و یک تکرار بیشینه (1-RM) در چهار حرکت مورد نظر به طور تصادفی در سه گروه 7 نفره همگن تقسیم شدند. یک هفته پیش از آزمون ورزشی روزانه 120 میلی گرم/کیلو گرم/روز مصرف نمودند. سپس همه آزمو دنی ها یک جلسه تمرین مقاومتی سنگین (چهار حرکت بالا تنه با چهار ست 8 تا 10 تکراری با 80 درصد 1-RM) را اجرا نمودند.30 دقیقه قبل، بلافاصله بعد و 30 دقیقه پس از اجرای آزمون ورزشی آزمودنی های گروه مقدار پایین و بالا به ترتیب 240، 480 میلی گرم/کیلو گرم/روز یا شبه دارو (150 میلی لیتر محلول طعم دار هم کالری) دریافت نمودند. نمونه گیری خون در چهار مرحله (یک هفته قبل از آزمون ورزشی،30 دقیقه قبل،30 و 120 دقیقه بعد از آزمون ورزشی) گرفته شد. نتایج نشان داد که مکمل سازی BCAA با مقادیر 240 و480 میلی گرم/کیلو گرم/روز تاثیر معنی داری بر پاسخ GH و IGF-I وزنه برداران معلول به یک جلسه فعالیت مقاومتی بالا تنه ندارد و افزایش معنی داری این شاخص ها در هر سه گروه مشابه است. بر اساس نتایج مطالعه حاضر به نظر می رسد فعالیت ورزشی مقاومتی محرکی فیزیولوژیک قوی برای افزایش غلظت GH و IGF-I وزنه برداران معلول می باشد و مکمل سازی BCAA پاسخ این عوامل هورمونی افزایش نمی دهد
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
62 -68
لینک کوتاه:
magiran.com/p1998793 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.