مقایسه تاثیر روش هوادهی سطحی و عمقی در تصفیه خانه فاضلاب شهری بر تراکم و نوع باکتری ها و قارچ های هوابرد

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
سابقه و هدف
انتشار بیوآئروسل ها در طول فرآیندهای تصفیه فاضلاب به هوا یک مشکل عمده بهداشتی می باشد. در این مطالعه  اثر نوع سیستم هوادهی سطحی و عمقی بر تراکم و نوع باکتری ها و قارچ های هوابرد در دو تصفیه خانه فاضلاب مورد بررسی قرار گرفته است.
مواد و روش ها
این مطالعه توصیفی-مقطعی درتصفیه خانه های فاضلاب شهری در شهر تهران که به ترتیب دارای سیستم هوادهی سطحی و عمقی می باشند انجام شد. نمونه برداری برای تعیین تراکم و تشخیص بیوآئروسل ها با تناوب شش روز یک بار و در دو فصل تابستان و پاییز در سال 1396 انجام شد. علاوه برهوای اطراف واحد های هوادهی، هم چنین از واحدهای دانه گیر، ته نشینی ثانویه و دو نقطه کنترل نمونه ها برداشت شدند. تراکم باکتری ها و قارچ ها از طریق کشت و تشخیص گونه و جنس از طریق آزمون های استاندارد انجام گرفت.
یافته ها
نتایج نشان داد در تصفیه خانه با هوادهی سطحی بیش ترین انتشار بیو آئروسل ها در هر دو فصل از واحد های هوادهی صورت می گیرد. در این تصفیه خانه میانگین تراکم باکتری ها از این واحد به ترتیب در فصل تابستان و پائیز 6845 و 15784 CFU/m2/h و بیش ترین انتشار قارچ ها در فصل تابستان و پاییز به ترتیب  535CFU/m2/h  و899 CFU/m2/h اندازه گیری شد. انواعی از باکتری های گرم منفی، گرم مثبت و قارچ ها در هر دو تصفیه خانه شناسائی شدند.
استنتاج
بر اساس نتایج این مطالعه، خطرات ناشی از میزان انتشار بیوآئروسل ها در تصفیه خانه با سیستم هوادهی سطحی یا مکانیکی در مقایسه با هوادهی عمقی بیش تر است.
زبان:
فارسی
صفحات:
121 تا 133
لینک کوتاه:
magiran.com/p1998907 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!