مطالعه اثر محافظت کروموزومی گیاه مریم گلی (Salvia limbata) در برابر صدمات ناشی از تابش اشعه ایکس در مقایسه با ویتامین E در لنفوسیت های محیطی خون انسان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه
تابش اشعه یونیزان از منابع طبیعی و یا از تجهیزات ساخت بشر، تهدید بزرگی برای سلامت ژنتیکی انسان است. این تحقیق با هدف بررسی اثر محافظت کروموزومی گیاه مریم گلی در برابر صدمات ناشی از تابش اشعه ایکس انجام شد.
مواد و روش ها
تعداد 10 نفر از داوطلبان مرد به دو گروه تقسیم شدند. گروه اول تحت تیمار ویتامین E و گروه دوم تحت تیمار دم کرده مریم گلی (Salvia limbata) به مدت یک هفته قرار گرفتند. خونگیری و تابش Gy 2 اشعه x در زمان های قبل، بلافاصله، 24 ساعت، 96 ساعت و یک هفته پس از آخرین مصرف دم کرده گیاهی و ویتامین E انجام شد. صدمات کروموزومی با استفاده از آزمون میکرونوکلئوس در سلول های دو هسته ای محاسبه گردید.
نتایج
نتایج نشان دهنده کاهش فراوانی میکرونوکلئوس پس از مصرف ویتامین E و دم کرده گیاه مریم گلی می باشد. مقایسه کاهش فراوانی میکرونوکلئوس بین دو تیمار نشان داد که مصرف ویتامین E بر کاهش صدمات ناشی از اشعه ایکس موقتی است و پس از 24 ساعت از آخرین مصرف اثر حفاظتی آن کاهش می یابد، در حالی که دم کرده مریم گلی در مقایسه با ویتامین E اثر محافظتی طولانی تری را نشان داد.
نتیجه گیری
دم کرده گیاه مریم گلی می تواند جایگزین مناسبی برای محافظت کننده های با منشا شیمیایی با اثرات جانبی گاه مضر و گران قیمت باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
36 تا 42
لینک کوتاه:
magiran.com/p1999482 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!